Hopp til innhald

Verktøykassa – for lærarar

Kva vil det seie å arbeide utforskande? Korleis kan du lære betre? Kva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finn både elevar og lærerar ressursar som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståing.

Metodar i utforsking

Lærebøker og digitale læremiddel formidlar kunnskap som folk før deg har skaffa seg gjennom å studere ulike fenomen. Men du kan også sjølv skaffe deg kunnskap og innsikt gjennom eiga metodisk utforsking. Her får du tips til korleis du kan gjere det.

Observasjon og feltarbeid

Feltarbeid handlar om systematisk registrering av data innan eit avgrensa område, anten det eit bestemt naturområde, eller ein sosial samanheng. Når du observerer bruker du sansane dine og registrerer systematisk det du ser, høyrer, smaker eller luktar.

Læringsressursar

Observasjon og feltarbeid