Hopp til innhald

Verktøykassa – for lærarar

Kva vil det seie å arbeide utforskande? Korleis kan du lære betre? Kva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finn både elevar og lærerar ressursar som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståing.

Metodar i utforsking

Lærebøker og digitale læremiddel formidlar kunnskap som folk før deg har skaffa seg gjennom å studere ulike fenomen. Men du kan også sjølv skaffe deg kunnskap og innsikt gjennom eiga metodisk utforsking. Her får du tips til korleis du kan gjere det.

Presenter det du har funne ut

Når du har fått fram eit forskingsresultat, er neste steg å presentere det du har funne ut. Det kan gjerast munnleg i klassen eller i ein skriftleg forskingsrapport. Uansett må du syte for at forskingsresultata dine er etterprøvbare for andre.

Læringsressursar

Presenter det du har funne ut