Hopp til innhald

Verktøykassa – for lærarar

Kva vil det seie å arbeide utforskande? Korleis kan du lære betre? Kva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finn både elevar og lærerar ressursar som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståing.

Metodar i utforsking

Lærebøker og digitale læremiddel formidlar kunnskap som folk før deg har skaffa seg gjennom å studere ulike fenomen. Men du kan også sjølv skaffe deg kunnskap og innsikt gjennom eiga metodisk utforsking. Her får du tips til korleis du kan gjere det.

Dokumentstudiar og innhaldanalyse

Historiske dokument og dokument frå vår eiga tid inneheld data som kan gi deg innsikt i ulike problemstillingar. Du kan òg velje å analysere innhaldet i eit bestemt dokument for å trenge djupare inn i det dokumentet formidlar. Innhaldsanalyse omfattar òg narrativ analyse og diskursanalyse

Læringsressursar

Dokumentstudiar og innhaldanalyse