Hopp til innhald

Verktøykassa – for lærarar

Kva vil det seie å arbeide utforskande? Korleis kan du lære betre? Kva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finn både elevar og lærerar ressursar som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståing.

Metodar i utforsking

Lærebøker og digitale læremiddel formidlar kunnskap som folk før deg har skaffa seg gjennom å studere ulike fenomen. Men du kan også sjølv skaffe deg kunnskap og innsikt gjennom eiga metodisk utforsking. Her får du tips til korleis du kan gjere det.

Spørjeundersøkingar

Spørjeundersøkingar er den mest brukte metoden for å samle inn data om individ. Du kan intervjue utvalde personar, eller du kan bruke eit spørjeskjema der informantane skal svare skriftleg. Her får du tips til kva du må tenkje på når du skal gjennomføre ei spørjeundersøking.

Læringsressursar

Spørjeundersøkingar