Hopp til innhald

Verktøykassa – for lærarar

Kva vil det seie å arbeide utforskande? Korleis kan du lære betre? Kva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finn både elevar og lærerar ressursar som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståing.

Vurdering og eksamen

Læreplanen beskriv korleis vurdering i eit fag skal gå føre seg undervegs i læreprosessen og når opplæringa er avslutta. Undervegsvurdering skal først og fremst motivere eleven til betre læring. Her får du tips til ulike vurderingsformer, og korleis du kan førebu deg best mogleg til eksamen.

Læringsressursar

Vurdering og eksamen