Hopp til innhold

Fagartikkel

Plikter og regler som ansatt

I vår kultur er det et ideal å være selvstendig, ha selvstendige meninger og klare seg selv. Det betyr blant annet at vi oppmuntrer barn og unge til å gjøre seg opp sine egne meninger om hva som er rett og galt.

Lovanvendelse. Illustrasjon.

Samtidig pålegger myndighetene de ansatte i pedagogiske virksomheter å formidler samfunnets regler for hva som er rett og galt.

Tilsynelatende er det en motsetning her. Alle skal få lov til å mene det de vil, men hver enkelt må følge samfunnets felles regler.

Hva som er rett og galt å gjøre når vi arbeider som barne- og ungdomsarbeidere, kalles yrkesetikk. Regler for rett og galt finner vi i lovverket, i faglitteraturen og som lokale regler på en arbeidsplass.

Å være ansatt

Samtlige ansatte må betrakte barnehagen som et hele, og ha omsorg for alle barn. De som jobber i barnehagen, har mange oppgaver. Blant annet skal de:

 1. hver på sitt område medvirke til at virksomheten i barnehagen svarer til lov, forskrifter, retningslinjer og kommunale vedtak
 2. medvirke til at samarbeidet mellom alle som arbeider i barnehagen, barna og deres hjem skal bli best mulig
 3. hver på sitt område medvirke til at barnehagens bevilgninger disponeres på en formålstjenlig måte
 4. behandle bygginger, lekeplass, inventar, materiell og hjelpemidler på en forsvarlig måte
 5. delta på foreldremøter
 6. delta i rådgivning og veiledning av studenter og andre som har yrkeserfaring i barnehagen
 7. hindre at andre får kjennskap til det de får vite om privatpersoner i arbeidet sitt (etter barnehagelovens §16 om taushetsplikt)
 8. gjøre seg kjent med alminnelig utvikling når det gjelder barnehagevirksomhet og småbarnspedagogikk

Når vi vet hva som er rett og galt, kommer det an på vår moralske styrke om vi klarer å etterleve dette og ikke gjøre det som er galt.

Yrkesetiske retningslinjer

De yrkesetiske retningslinjene forteller hvordan du skal opptre i ulike situasjoner. Ofte ligger det også forventninger til holdningene dine i disse retningslinjene.

De yrkestiske retningslinjene kan være formelle eller uformelle. De formelle reglene er felles for alle, mens de uformelle kan variere fra arbeidsplass til arbeidsplass.

De yrkesetiske retningslinjene beskriver blant annet:

 • de oppgavene og funksjonene som barne- og ungdomsarbeidere er kvalifiserte til å utføre eller fylle, og de oppgavene og funksjonene de ikke er kvalifiserte til å utføre eller fylle
 • hvordan barne- og ungdomsarbeideren skal opptre for å oppnå tillit hos brukere og i samfunnet forøvrig
 • hvordan man kan sørge for å skape en følelse av felles verdier og tilhørighet til yrket (yrkesstolthet)

Taushetsplikten

Regelen om taushetsplikt er en yrkesetisk regel som gjelder for alle yrker der arbeidstakerne har med mennesker å gjøre. Den generell regelen om taushetsplikt finnes i forvaltningsloven.

Forvaltningsloven gjelder bare for offentlig ansatte. Men når andre lover – som for eksempel barnehageloven (§ 21) og barnevernsloven (§ 6–7) – viser til reglene i forvaltningsloven, betyr det at alle som arbeider i barnehager eller barnevernet (for eksempel på et privat barnehjem), må følge reglene i forvaltningsloven.

Les mer om taushetsplikten.

Etikk er læren om hva som er riktig, og hva som er galt.

Moral er hvordan vi lever når vi kjenner forskjellen på rett og galt.

Yrkesetiske regler

Formelle regler og lover:

 • barnehageloven
 • forvaltningsloven
 • arbeidsmiljøloven

Uformelle regler:

 • baksnakking er ikke tillatt
 • overhold avtaler/pauser
 • møt presis på arbeid

Utfordringer til deg

 1. Hvordan kan de ansatte i en pedagogisk institusjon hjelpe hverandre til å leve etter de yrkesetiske reglene som gjelder for den aktuelle arbeidsplassen?
 2. Hva er yrkesetiske retningslinjer?
 3. Hva er moral?
 4. Intervju en førskolelærer, en lærer eller en barne- og ungdomsarbeider og finn svar på følgende spørsmål:
  Hvilke oppgaver og funksjoner er barne- og ungdomsarbeidere kvalifisert til å utføre eller fylle, og hva er de ikke kvalifisert til?
Sist faglig oppdatert 06.04.2018
Skrevet av Guri Bente Hårberg, Kjell Arne Standal og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs