Hopp til innhold

Fagartikkel

Skolefritidsordningen – SFO

I stortingsmeldingen «Vi smaa, en Alen lange» drøftes konsekvenser for skoleløpet når seksåringer inkluderes i skolen, og SFO blir sett på som en naturlig konsekvens av dette.

LK06
Barn som leker. Foto.

Samarbeid skole - hjem

I stortingsmeldingen blir det også understreket at skolefritidsordningen skal bidra til helhet og sammenheng for barna ved at man samarbeider med skole, hjem samt kultur- og fritidstiltak i lokalmiljøet.

For barn som har vanskelige levekår, bør SFO inngå i det forebyggende arbeidet ved å ha et sosialpedagogisk perspektiv på innhold og organisering.

SFO skal være en arena for lek og fysisk aktivitet og samtidig være en aktiv kulturformidler, lære barna gode matvaner, initiere samarbeid og samvær mellom barna innenfor ordningen og eldre elever og skal dessuten bidra til å inkludere barn med annen kulturbakgrunn og barn med særlige behov.

Intensjonene og målene for hva SFO skal være og bidra til, er dermed relativt omfattende. I stortingsmeldingen «Om skolefritidsordningen» vegrer man seg fra statlig hold for å sette vilkår for innholdet utover målsettingen og de føringene som er gitt i den tidligere nevnte stortingsmeldingen. Det blir for eksempel ikke stilt krav til kompetanse og bemanningsnorm – selv om det understrekes at lederens kompetanse er av stor betydning for kvaliteten på tilbudet.

Kvalitetet

Det åpnes for en stor lokal frihet for utforming av SFO, og dermed er det ofte også stor variasjon i kvaliteten på det tilbudet som gis. Dette kan man se på som positivt ved at mindre styring fra statlig hold gir større lokal frihet i utforming av innholdet.

Fra statlig hold er det ikke stilt formelle krav for ansettelse i SFO, men et ønske om variert bakgrunn og erfaring hos de ansatte: Pensjonister, snekkere, kunstnere og andre interesserte voksne har en annen rolle og en annerledes form for kompetanse som kan berike barnas hverdag. Det nevnes imidlertid at leder av SFO gjerne kan ha formell kompetanse. Dette gjør SFO unik sammenlignet med skole og barnehage, hvor kravene til formalkompetanse er tydelig formulert.

Utfordringer til deg

Yrke: Barne- og ungdomsarbeider på SFO

Barne- og ungdomsarbeider på SFO

Utfordringer til deg

 1. Hvilken betydning mener barne- og ungdomsarbeideren du møter her, at utdanning har?
 2. Hun sier at barn trenger å lære å løse konflikter. Diskuter hvordan dette kan gjøres.
 3. Hvordan kan barn lære empati?
 4. Hvordan bør man møte barn som er i sorg?
 5. Hvordan kan barne- og ungdomsarbeideren gi barna trygghet?
 6. Barne- og ungdomsarbeideren i filmen forteller om observasjon. Hva er det?
  Lag en tegning eller collage som viser hva du tror det er viktig å observere.
 7. Hun forteller at det er viktig å reflektere over det man gjør. Hva betyr det?
 8. Hvordan bør voksne oppføre seg mot barn? Hva sier barne- og ungdomsarbeideren i filmen, og hva mener du?
 9. Diskuter hvilke fordeler en kan ha av at det er arbeidstakere med ulik kulturbakgrunn på en arbeidsplass.
 10. Ofte møter barne- og ungdomsarbeideren barn fra ulike kulturer. Hvilke hensyn må man ta da?
Oppgaver til lydfilen "Historien om SFO"
 1. Hva er SFO?
 2. Kan du finne nettverket for SFO på Internett?
 3. Hvorfor ble SFO opprettet?
 4. Når kom de første SFO-tilbudene?
 5. Når ble det lovfestet å ha SFO?
 6. Hvorfor er det store forskjeller på hvordan SFO drives?
Sist oppdatert 30.01.2019
Skrevet av Guri Bente Hårberg, Guri Bente Hårberg, Trine Merethe Paulsen, Gro Nedberg Grønlid, Lillian Brønseth og NAKU

Læringsressurser

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs