Hopp til innhold

Fagstoff

Krav i arbeidsmiljøloven

Vi viser her noen viktige områder der transport- og logistikkbedrifter må etablere skriftlige rutiner for å følge opp lovkrav i arbeidsmiljøloven.
To paragraftegn. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven (forkortes aml.) inneholder regler for å verne arbeidstakerne mot skader. Reglene er igjen delt inn i forskrifter for de forskjellige temaene.

Arbeidsmiljøloven inneholder krav til å forebygge skader som blant annet skyldes

 • farlige stoffer
 • trykkbeholdere
 • arbeidsutstyr som krever sertifisert sikkerhetsopplæring

For transport- og logistikkvirksomheter er det viktig at vernereglene i loven blir ivaretatt for yrkessjåfører og logistikkoperatører. Slike bedrifter har derfor lagd regler for

 • bruk av truck
 • bruk av kran
 • bruk av personlig verneutstyr (som vernesko, vernebriller, hansker og hørselvern)
 • trafikkregler ved truckkjøring
 • rapportering av uhell med personskade
 • rapportering av kritikkverdige forhold
En varslingsplakat som blant annet sier noe om når man skal varsle, og hvem man skal varsle til. Illustrasjon.

Brudd på vernereglene i lovverket er kritikkverdig. Alle bedrifter skal ha rutiner for å varsle om slike forhold.

Lenker

Lovdata: arbeidsmiljøloven

Lovdata: internkontrollforskriften

Sikkerhetsopplæring

Arbeidsredskaper som krever særlig aktsomhet, skal bare brukes av arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring. Bestemmelsene finner vi i forskrift om utførelse av arbeid.

Krav om sertifisert sikkerhetsopplæring gjelder for følgende arbeidsutstyr:

 • bro- og traverskraner – når bruken innebærer fare for skade på liv og helse
 • tårnkraner
 • mobilkraner
 • portalkraner
 • kraner med større kapasitet enn 2 tm (tonnmeter) montert på lastebil eller lastebilhenger
 • løfte- og stablevogner for gods med permanent førerplass på vogna
 • masseforflytningsmaskiner med større effekt enn 15 kW (20,4 hk)

Etter fullført sikkerhetsopplæring blir det utstedt et kompetansebevis som dokumenterer hva slags utstyr du er sertifisert for å bruke.

Lenker

Lovdata: forskrift om utførelse av arbeid

Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring

Eksempler på kompetansebevis. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forurensningsloven

Forurensningsloven inneholder regler for

 • å verne det ytre miljøet mot forurensning
 • å redusere eksisterende forurensning
 • å redusere mengden avfall
 • å fremme bedre behandling av avfall
Sammenpresset plastemballasje fra blant annet brusflasker. Foto.

Både yrkessjåfører og logistikkoperatører bidrar til å oppfylle reglene om forsvarlig behandling av avfall. Avfallet kan deles i ulike kategorier, og her skal vi dele det i emballasjeavfall og produktavfall.

En haug med bildekk. Foto.

Bedrifter må levere emballasjeavfall som plast, papp, glass og metall til godkjente avfallsinnsamlere. De sender så emballasjeavfallet til gjenvinningsfabrikker, som omdanner
avfallet til nytt råstoff.

Produktavfall oppstår når eieren av et produkt kasserer produktet. Forurensningsloven pålegger alle som selger visse produkter, å ta imot retur av produktene fra sluttbrukerne. Dette gjelder produkter med et skadepotensial, for eksempel dekk, bilbatterier og elektriske artikler.

Oppgave

 • Vet du om flere slike produktgrupper der selgerne av produktene har plikt til å ta imot retur av kasserte produkter?
 • Kjenner du til kritikkverdige forhold om forurensning som du mener burde vært varslet?

Fra innsamlingspunktene eller returpunktene går produktavfallet med bil eller båt til gjenvinningsanlegg både i inn- og utland. Yrkessjåfører står for deler av transporten. Logistikkoperatørene klargjør avfallet for transport i tråd med bedriftsrutinene.

Lenke

Lovdata: forurensningsloven

Brann- og eksplosjonsvernloven

Brann- og eksplosjonsvernloven inneholder verneregler som skal sikre at farlige stoffer og farlig gods blir håndtert slik at mennesker, miljø og omgivelser er tilfredsstillende sikret.

Hvilke rutiner transport- og logistikkvirksomhetene må etablere, avhenger av hva slags produkter virksomhetene har spesialisert seg på å selge eller transportere.

Logistikkoperatører på Jotuns lager i Sandefjord må for eksempel forholde seg til mange rutiner, fordi bedriften lagrer en rekke brann- og eksplosjonsfarlige produkter. Omvendt slipper en logistikkoperatør på et jernvarelager å forholde seg noe særlig til krav i brann- og eksplosjonsvernloven, fordi slike lagre ikke håndterer brann- og eksplosjonsfarlige produkter.

Eksempel på en rømningsplan og brannverninstruksjon. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Bedrifter med stor brannrisiko har alltid rutiner for brann. Om uhellet er ute, skal du følge gjeldende brannrutiner. Du bør sette av tid til å skaffe deg oversikt over slike rutiner når du kommer til en ukjent bygning.

Lenke

Lovdata: brann- og eksplosjonsvernloven

CC BY-SASkrevet av Gunnar Ottesen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 13.12.2018

Læringsressurser

Lover og regler