Hopp til innhold

Fagstoff

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven skal bidra til å sikre et godt arbeidsmiljø, med trygge og rettferdige ansettelsesforhold. Den skal sikre et inkluderende arbeidsliv og samarbeid mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne.
To menn med verneutstyr snakker sammen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Arbeidsmiljøloven

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) er lagd for å sikre et godt arbeidsmiljø for alle arbeidstakere i Norge.

Hensikten med loven er å sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakerne vern mot mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Videre skal loven sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven sier også at det skal legges til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon.

I arbeidsmiljøloven finner du hvilke krav det stilles til arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. I tillegg står det hvilke rettigheter du har, og om plikten du har til å medvirke til et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen.

En trygg arbeidsplass

Arbeidsgiver skal sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) på arbeidsplassen. Alle ansatte skal få opplæring i helse, miljø og sikkerhet. Målet er at de ansatte kan sette seg inn i systemene som brukes på arbeidsplassen og utføre jobben på en trygg måte.

Som arbeidstaker plikter du til å aktivt bidra til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Dette er noen av pliktene dine:

  • Du skal kjenne til hvilke rutiner og regler som gjelder i virksomheten og medvirke til at tiltak blir gjennomført.

  • Du skal bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader.

  • Du skal straks gi beskjed til arbeidsgiver eller verneombud dersom du blir oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og du ikke selv kan rette på forholdet.

  • Du skal også gi beskjed dersom du blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen.

  • Du skal avbryte arbeidet dersom du mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse.

Varsling

Som arbeidstaker har du rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Dette kan for eksempel være når det er fare for liv og helse, klima og miljø, korrupsjon eller et uforsvarlig arbeidsmiljø. Rett til å varsle betyr ikke det samme som at du har plikt til å gjøre det.

Utfordringer til deg

  1. Hva mener du er en trygg arbeidsplass?

  2. Hvem gjelder arbeidsmiljøloven for?

  3. Hvorfor er det viktig at du kjenner til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven?

Kilde

Arbeidsmiljøloven. (2005). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (LOV-2005-06-17-62). Lovdata. https://lovdata.no/lov/2005-06-17-62

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 30.04.2021

Læringsressurser

Lover og regler