Hopp til innhold

Fagstoff

Skademelding

Forsikringsselskapet skal alltid ha melding uten ugrunnet opphold om du skulle skade eller tape gods.
Vogntog i ulykke hvor lasten har kommet opp i ei bru. Redningsmannskaper i bakgrunnen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Skademelding ved forsikringsskade på gods

Vegfraktloven pålegger fraktførere ansvar for tap og skade på gods og for forsinket utlevering. Vi finner de viktigste reglene i §§ 27, 31 og 32. Disse paragrafene beskriver ansvaret til den som frakter godset både hvis godset ikke blir levert, og ved forsinket levering. Hvis det ikke er utlevert innen 30 dager etter avtalt leveringsfrist eller 60 dager etter at fraktfører overtok godset, er fraktføreren ansvarlig for godset som om det var tapt. Da kan vi måtte betale erstatning for varene, og § 32 beskriver hvordan verdien av godset beregnes.

Faktaboksen under viser paragrafene noe forkortet.

Utdrag fra vegfraktloven

§ 27. Fraktføreren er ansvarlig for tap og skade som rammer godset i tiden fra overtakelsen til utleveringen, og for forsinket utlevering.

Forsinket utlevering foreligger når godset ikke er blitt utlevert til avtalt tid, eller – om utleveringsfrist ikke er avtalt – når den faktiske befordringstid overstiger hva det etter forholdene ville være rimelig å innrømme en omsorgsfull fraktfører. Ved dellast tas særlig i betraktning den tid som vanligvis trengs for å samle full last.

§ 31. Er godset ikke utlevert innen 30 dager etter utløpet av den avtalte utleveringsfrist eller – om slik frist ikke er avtalt – innen 60 dager etter at fraktføreren overtok godset, kan den berettigede kreve at fraktføreren skal være ansvarlig for godset som om det var tapt.

Ved mottakelsen av erstatning for det tapte gods kan den berettigede skriftlig kreve å bli underrettet straks dersom godset skulle komme til rette innen ett år fra erstatningens utbetaling. Fraktføreren skal skriftlig bekrefte at slikt krav er framsatt.

§ 32. Erstatning for helt eller delvis tap av godset regnes etter godsets verdi på stedet og tiden for overtakelsen til befordring. Verdien bestemmes etter børsprisen eller – i mangel av slik pris – etter markedsprisen. Fins heller ikke slik pris, beregnes verdien etter vanlig verdi av gods av samme art og kvalitet.

Ved innenriks befordring kan erstatningen likevel ikke overstige 17 SDR for hvert kilogram av det tapte gods i bruttovekt.

Ved internasjonal befordring skal erstatningen ikke overstige 8,33 SDR for hvert kilogram av det tapte gods i bruttovekt.

Ved oppgjør i norske penger legges til grunn den omrekningskurs som gjelder på oppgjørsdagen.

I tillegg kan frakt, tollavgifter og andre kostnader ved befordringen kreves godtgjort, helt ut ved totaltap og forholdsmessig ved delvis tap.

Godsansvarsforsikring

For å gardere seg mot erstatningsansvaret sitt for skade på eller tap av gods tegner fraktførere godsansvarsforsikringer. Forsikringsselskapene krever samtidig at de skal ha varsel uten ugrunnet opphold ved forsikringsskader. Du må derfor alltid varsle forsikringsselskapet med en gang en forsikringsskade oppstår.

Kilde

Vegfraktloven. (2020). Lov om vegfraktavtaler (LOV-2020-05-07-39). Lovdata. https://lovdata.no/lov/1974-12-20-68

CC BY-SASkrevet av Gunnar Ottesen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 08.06.2023

Læringsressurser

Hvordan planlegge?