Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hail Satan?

Filmen Hail Satan? kan brukes på mange måter. Med utgangpunkt i filmen kan vi diskutere religionsdefinisjoner, religion, politikk, menneskerettigheter og mye annet.

Refleksjonsspørsmål

 1. Presenterer filmen gruppen "The Satanic Temple" (TST) fra et innenfra- eller et utenfraperspektiv?

 2. På hvilke måter er TST uttrykk for politikk?

 3. Hvordan kommer TST sin religionskritikk til uttrykk? Gi konkrete eksempler.

 4. Hvilke argumenter finnes for og imot å kalle TST en religion?

 5. TST sier de ønsker å utfordre autoriteter. Hvilke autoriteter snakker de om?

 6. TST ønsker å få på plass en statue av Baphomet utenfor rettsbygninger for at religioner skal være likt representert. Hva tenker dere om argumentasjonen? Finnes det også argumenter for å bare ha de ti bud utenfor rettsbygningene i USA?

 7. TST har laget sin egen etter-skolen-klubb eller "SFO med satan-tema" etter modell av kristne grupper. Hva tenker dere om det?

  Dere kan lese mer om "After School Satan" på The Satanic Temple.

 8. Hvorfor kler TST seg ut som babyer for å protestere mot abortmotstandere? Hva tenker du om den måten å protestere på?

Temaoppgaver

Under finner dere lengre oppgaver som er knyttet til filmen. Den første er en sammenligningsoppgave dere kan fordele i klassen og oppsummere i plenum.

De andre oppgavene er om temaer filmen tar opp direkte eller indirekte. Velg én felles oppgave for hele klassen, velg etter interessene deres eller jobb i grupper for å dekke flere av temaene filmen tar opp.

Sammenligning med andre religioner

Velg et emne og se hvordan The Satanic Temple fungerer sammenlignet med andre religioner. Her er det lurt å oppsummere i plenum.

Myter

Se på hvordan syndefallsmyten om Adam, Eva, slangen og eplet brukes i forskjellige tradisjoner. Ses kunnskap på som farlig eller frigjørende i religiøse tradisjoner du kjenner? Hvordan har ulike miljøer eller grupperinger i kristendommen og islam forholdt seg til vitenskapelige emner som evolusjon? Sammenlign med TST.

Bud/regler

Sammenlign TST sine sju bud med bud/leveregler i minst to andre religioner. Let etter både likheter og forskjeller.

Splittelser

Vi ser i filmen at medlemmer av TST ber om å få starte egne interne grupper. På hvilken måte blir dette en utfordring når organisasjonen vokser? En gruppe blir utvist når de trekker ritualer litt langt. Hvordan stemmer dette med hvordan de tidligere har sett på autoriteter? Tenker dere at den typen brudd kan sammenlignes med brudd i andre religioner? I tilfelle – hvordan?

Estetiske uttrykk

I filmen er statuen av Baphomet sentral. Hvilken rolle har statuer i andre religiøse tradisjoner?

Religion, media og politikk

I filmen ser vi eksempler på at religiøse grupperinger på forskjellige måter har innflytelse på politikk som føres.

 1. Kan dere finne saker i norsk eller utenlandsk media som viser det samme?

 2. Hvilke argumenter er det for og imot å skille religion og stat? Se på land med forskjellige løsninger.

 3. Kan dere finne eksempler fra Norges historie der religioner og livssyn har hatt innflytelse på politikk?

 4. Om KRLE-faget:

"Tullereligioner" og religiøse rettigheter
 1. Gå inn på hjemmesidene og sammenlign The Satanic Temple (TST) med The Church of the Flying Spaghetti Monster (pastafarianismen). Hva er likt, og hva er forskjellig? Tenker dere at denne typen organisasjoner er en saklig og god form for religionskritikk? Begrunn svaret.

 2. Begge retningene er anerkjente som religioner i flere land, men begge begynte som politiske protestbevegelser. Mener du at de bør kalles religioner? Du kan ta utgangpunkt i ulike religionsdefinisjoner for å ta en avgjørelse. I artikkelen om religionsdefinisjoner finner du en fin oversikt. Hvis svaret er ja, når tenker du at de to retningene går over til å være religioner?

 3. Pastafarianismen har søkt om å bli registrert som religion i Norge, men fått avslag. Finn ut hvilke kriterier som skal til for å bli anerkjent som religion i Norge. Hva tenker du om denne praksisen?

 4. I FNs verdenserklæring om menneskerettigheter fins det egne rettigheter som gir et spesielt vern for religioner og deres tilhengere. Noen argumenterer for at disse rettighetene allerede dekkes av de generelle menneskerettighetene.

 • Se gjennom FNs menneskerettigheter og finn argumenter for og mot behovet for egne religiøse rettigheter.

 • Diskuter hvordan TST og pastafarianismen kan jobbe både for og mot religiøse minoriteters rettigheter.

Satanismepanikken

Filmen tar opp det vi kan kalle "satanismepanikken" på 80- og 90-tallet. Da skapte media en frykt for en skjult satanistisk bevegelse som blant annet drev med ofring av spedbarn gjennom satanistiske ritualer. Bevegelsen ble sagt å jobbe mot samfunnsordenen. Det er aldri funnet noen dokumentasjon på at denne bevegelsen fantes. Som det blir sagt i filmen, ble flere uskyldig tiltalt og dømt, og konsekvensene for dem kunne være store. Media var en drivkraft i panikken. Dette er et eksempel på det vi kan kalle en "moralsk panikk", der det skapes en frykt som senere viser seg å være ubegrunnet. Denne typen panikk blandes ofte med konspirasjonsteorier.

Utforsk

 1. Er det andre religioner eller religiøse grupperinger som gjennom historien har hatt lignende beskyldinger mot seg? Hvilke konsekvenser har dette fått?

 2. I filmen refereres det til at populærkulturelle uttrykk som Dungeons & Dragons og Smurfene var midler satanistene brukte for å påvirke barn og unge.

  I denne litt rare videoen kan dere se flere eksempler:

 1. I senere tid har enkelte kristne miljøer anbefalt medlemmer å holde seg unna for eksempel skrekkfilmer, Harry Potter, Game of Thrones og Pokemon. Kan du finne argumentene deres for det?

 2. I Norge var det en rekke kirkebranner knyttet til black metal-miljøer på 90-tallet. Bruk av nazistiske, satanistiske og norrøne symboler gikk igjen. Finn informasjon om disse miljøene. Hvordan kan vi skille den typen satanisme vi ser i The Satanic Temple fra typen vi så i de små miljøene den gangen?

 3. I filmen sier en representant for TST at gjerningene han ble beskyldt for fra kristne miljøer da han spilte Dungeons and Dragons, kunne sidestilles med det den katolske kirken selv drev med. Han mener derfor at kritikken mot dem var en projeksjon, altså at de ser sine egne utfordringer i andre. Her viser han til de mange overgrepssakene den katolske kirken har dekket over gjennom mange år. Hva tenker du om denne kritikken?

 4. Diskuter om media burde opptrådt annerledes i disse sakene.

 5. Tenk gjennom om du tror mediene hadde fremstilt dette på samme måte i dag. Hvorfor? Hvorfor ikke?

Satanisme som religion

The Church of Satan er ikke alene om å definere seg som satanister. Se hva du kan finne om historien til satanismen på nett. Som vanlig er kildekritikk viktig når dere går i dybden på et tema.

Noen stikkord å starte med kan være: Church of Satan, Temple of Seth, Anton La Vey, Aleister Crowley.

Her er oversiktsartikkel om satanismens historie på History (American TV network), som kan brukes som tillegg.

 1. Lag en liste over hovedtrekk ved satanismen som religion.

 2. Satan finner vi referert til i Bibelen. Hvordan framstilles han der? Søk gjerne på Satan og/eller Djevelen på nettbibelen på Bibelselskapet for å finne eksempler. Sammenlign kristnes syn på satanismen med den vi finner hos TST.

 3. Undersøk: Hva er en "svart messe"?

 4. Diskuter hvem som bør definere hva en religion er med bakgrunn i punktene over. Bruk innenfra- og utenfraperspektiv. Hvorfor kan det være vanskelig å komme med en felles konklusjon rundt dette?

CC BY-SASkrevet av Karen Marie Halden.
Sist faglig oppdatert 29.10.2021

Læringsressurser

Religionskunnskap