Hopp til innhold

Fagstoff

Overgang fra stigerør til riggsystemene

Stigerøret går fra brønnen til riggen under boredekk. Der er det koblet til riggens returslamsystem og avlederen (diverter). Slammet kommer i retur fra brønnen og går til slambehandlingssystemet. Dersom det er gass i slammet, føres returen over avledersystemet.
Oljerigg. Figur.
Åpne bilde i et nytt vinduSentralt i emnet:

  • Slammet kommer i retur ut av riseren i flow line outlet til slambehandlings-systemet.
  • Diverteren er i toppen av riseren.
  • Når diverteren aktiveres, stenger utløpet til flow line og åpner for linjene som går over bord.
  • Diverteren brukes ved gass eller oljeinstrømning i brønnen.


Slamretur i toppen av riseren (flow line)

I toppen av riseren, like under boredekk, ledes væsken som kommer fra brønnen gjennom et utløp i siden av det vertikale løpet (flow line-outlet). Utløpet har en helling på minimum 3 grader for å sikre at boreslam med borekaks fortsetter ut når strømningshastigheten i slammet går ned. Uten helningen kan kaks bli liggende i flow line og pakke seg til det blir en plugg som blokkerer utløpet.

Slammet ledes til slamretursystemet der det renses i flere faser. Deretter føres det til slamtanken (pit), der det sirkuleres tilbake til brønnen med slampumpene.

I flow line er det montert en gassdetektor og en strømningsmåler som viser på borers panel (drillers panel) hvor stor returstrømningen er, og om den er stabil. Dersom returstrømningen forbi måleren endrer seg uten at borer har endret på pumperaten eller andre betingelser, kan det tyde på at det er gass på vei opp sammen med returslammet (økende tendens), eller at vi mister slam (fallende tendens).

Diverter (avleder)

En har i oppgave å lede olje- og gassforurenset slam over bord. Slik kan man unngå å få en farlig situasjon med gass/hydrokarboner på riggen.

Diverteren er plassert sammen med retur-utløpet (flow line) fra riseren tett oppunder boredekk. Dersom det oppdages gass i returslammet, kan utløpet til flow line isoleres ved hjelp av diverteren slik at returvæsken føres til avledersystemet.

P&ID av returlinjer fra brønn. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Avledning av gass over bord skal kun vare i kort tid, til andre tiltak er igangsatt. Dersom det strømmer mye gass over lengre tid i avledersystemet, er det stor fare for at det sandblåses hull i rørene. Det er fordi gassen ofte kommer sammen med sandpartikler fra formasjonen og fordi gassen normalt har høy hastighet ved utstrømning fra brønnen. Dersom det blir lekkasje i rørene og gassen kommer i kontakt med mennesker og maskiner om bord, kan det føre til skade på mennesker, antennelse og eksplosjon.

Rørene i avledersystemet skal ifølge NORSOK D-001 ha minimum 12’’ for å redusere hastigheten på væskene som ledes bort. Utløpet fra avlederrørene skal stikke minst 4 meter utenfor riggen. Det er utløp fra avledersystemet på to sider av riggen slik at man kan velge den siden som ligger i le for vinden. Det hindrer at gass blåses tilbake på riggen.Statustavle for diverter. Foto.


Aktivere diverter

En bryter på kontrollpanelet i drillerbua aktiverer diverteren. Det er boreleder som vurderer situasjonen og avgjør om diverteren skal kobles inn på returstrømmen.

Systemet kan være hydraulisk eller pneumatisk operert. Det har akkumulatorflasker til reservetrykk som brukes dersom primærsystemet svikter. Når diverteren aktiveres, skal den være i stengt posisjon i løpet av 10 sekunder. Diverteren regnes som en del av sikkerhetssystemet om bord og skal funksjonstestes hver gang BOP landes på en brønn (etter kjøring av 20’’ surface casing).

Når diverteren skal stenge, lukkes et gummielement (formet som en smultring) rundt borerøret/arbeidsstrengen. Dette isolerer flow line-utløpet og returvæsken med gass ledes inn i avledersystemet og ut på siden av riggen. For å hindre at trykk blir fanget i systemet åpnes alltid ventilene til utløpet før tetningen rundt borerøret lukkes.

En diverter er ikke laget slik at den skal holde tett mot høyt trykk, den skal kun hindre gass fra å stige til flow line og boredekk. Tetningselementet (annular packing element) vil i en kort tid kunne holde mellom 500 psi (34 bar) og 1000 psi (69 bar) trykk.

Relatert innhold

Stigerøret brukes som lukket forbindelse mellom en flytende enhet og brønnen på havbunnen. Stigerør er fleksible i vertikal og horisontal retning.

Stigerøret er koblingen mellom en rigg eller et skip og brønnen på havbunnen. Det er langt og utsettes for både vertikale og horisontale bevegelser.

CC BY-SASkrevet av Sissel Paaske. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 26.07.2017

Læringsressurser

Hovedsystemer om bord i offshore installasjoner