Hopp til innhold

Fagstoff

Nasjonale strategier i møte med teknologi-gigantene

Fra 2013 til 2021 økte de globale aktørene markedsandelen sin i Norge fra 7 til 35 prosent. Hvordan skal et lite land som Norge møte utfordringene ved store globale medie- og teknologiselskaper?
Nettverk, digitalisering, kommunikasjon. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Utviklingstrekk i et nytt medielandskap

I forskningsrapporten Digitalisering og medienes samfunnsrolle (2021) beskriver forskerne tre utviklingstrekk i medielandskapet som de anser som særlig viktige:

 • Digitalisering og ny teknologi gjør at medieinnhold kan bli produsert og distribuert på nye måter. Dette utfordrer eksisterende forretningsmodeller og og bidrar til en eksplosiv utvidelse av tilbudene i mediemarkedet.

 • Globaliseringen gjør at norske medier i økende grad er del av en internasjonal konkurranse. Google, Facebook, Netflix, YouTube og Twitter er nå sentrale aktører i det norske medielandskapet og kjemper med norske medier om norske annonsekroner.

 • Nye og fører til en mer og personlig tilpasset mediebruk, der publikum i større grad selv kan velge hva, hvor og når.

Mediepolitiske utfordringer

Selv om det norske mediekonsumet i økende grad skjer på globale plattformer, er virksomheten i liten grad regulert av norske myndigheter. Forskerne peker på tre mediepolitiske utfordringer i møte med den nye medievirkeligheten:

 • å sikre like konkurranseforhold

 • å sikre nasjonal produksjon av høy kvalitet

 • å sikre en felles og opplyst

Globale selskaper er ikke underlagt nasjonal kontroll. Det er derfor vanskelig for myndighetene å bruke vanlige tiltak som regulerer konkurransen i mediemarkedet.

Mange er opptatt av hva som skjer med norsk språk og norsk kultur når vi konsumerer mye engelskspråklig innhold på for eksempel Netflix og YouTube. I hvor stor grad taper det norske språket terreng?

En annen bekymring er at og et dårlig debattklima i sosiale medier kan skade .

Forskere har undersøkt om kunnskapskløften mellom ulike grupper i befolkningen har økt som følge av medieutviklingen. Konklusjonen er at det er liten forskjell. Men de som kun har sosiale medier som nyhetskilde, har noe mindre kunnskap om aktuelle samfunnsspørsmål enn de som får informasjon fra flere kilder.

Myndighetenes strategi i møte med globale aktører

Tradisjonelt sett har norsk handlet om å regulere konkurranseforholdet mellom norsk mediebedrifter ved hjelp av tiltak som pressestøtte, filmstøtte og tildeling av for kringkasting. Men teknologisk utvikling, økt global konkurranse og endret brukeratferd krever en ny tilnærming.

Foto av en kvinne i hvit bluse og en mann grå i dress som viser fram en skriftlig rapport.
Åpne bilde i et nytt vindu

Mediemangfoldsutvalget, som ble oppnevnt av Solberg-regjeringen, kom i 2017 med forslag om tiltak som skulle motvirke de negative sidene ved den nye medieutviklingen. Tiltakene skulle

 • skjerme samfunnsviktig norsk journalistikk

 • ivareta redaksjonell uavhengighet og integritet

 • korrigere tydelig markedssvikt

 • være plattformnøytrale

 • legge til rette for et bredt spekter av finansieringsformer og et bredest mulig mangfold på eiersiden

Da Støre-regjeringen tok over høsten 2021, videreførte de mange av disse prinsippene i grunnlagsdokumentet Hurdalsplattformen. Støre-regjeringen har vært opptatt av å styrke lokale medier og NRKs stilling som . I tillegg vil regjeringen følge opp EUs krav om at globale medie- og teknologiaktører viser større åpenhet og betaler skatt til de landene de operer i.

I 2021 anbefalte i sin rapport om støtteordninger å gi mer penger i støtte til mediene og ekstra støtte til Senter for undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen.

Mediebransjens strategi i møte med globale aktører

Norske mediebedrifter har så langt valgt ulike strategier. Noen prøver å holde seg uavhengig av de globale aktørene, mens andre forsøker å skaffe seg inntekter gjennom bruk av globale plattformer.

Foto av fem unge, kvinnelige skuespillere som smiler og holder statuetten de har vunnet under en prisutdeling.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ifølge forskningsrapporten Digitalisering og medienes samfunnsrolle (2021) er de små mediebedriftene bekymret for at de store norske mediebedriftene får en sterkere posisjon i det norske mediemarkedet fordi det bare er disse som har muskler til å stå imot presset fra de globale .

Flere norske nyhetsmedier har for eksempel valgt å være tilgjengelig på Facebook, Instagram og Snapchat. Dette gir mediene muligheter til å hente inn nye inntekter og nå nye målgrupper.

Filmselskapet Motion Blur, med regissørene Harald Zwart og Espen Sandberg, har valgt å produsere film for strømmegiganten Netflix. Det gir lavere avkastning, men fordelen er at Netflix tar det meste av risikoen.

Allmennkringkastere som NRK og TV 2 satser på egenproduksjoner med høy kvalitet. Slike tilbud kan i noe grad demme opp for den enorme strømmen av engelskspråklige underholdningstilbud fra globale aktører. Unge ser i dag i liten grad på lineær-tv. NRK har derfor valgt å tilby innhold spesielt rettet mot unge på nett-tv. Programkonsepter som Skam og Maskorama bruker sosiale medier strategisk i kampen om seernes oppmerksomhet.

Kilder

Institutt for samfunnsforskning (2021, 14. september). Hva er medienes rolle i den digitale offentligheten? Hentet 17. desember 2021 fra https://www.samfunnsforskning.no/aktuelt/nyheter/2021/hva-er-medienes-rolle-i-den-digitale-offentlighete.html

Institutt for samfunnsforskning (2021). Digitalisering og medienes samfunnsrolle [Brosjyre]. https://www.samfunnsforskning.no/publikasjoner/hovedfunnsgrafikk/2021/digitalisering-og-medienes-samfunnsrolle/flak/disc.pdf

Medietilsynet (2021, 8. desember). Utredning om de direkte mediestøtteordningene 2021. Hentet 17. desember 2021 fra https://www.medietilsynet.no/fakta/rapporter/webrapporter/web-mediestotte/#Overordnede%20anbefalinger-0

Michalsen, B. (2017, 6. august). Hvordan ble SKAM den største TV-suksessen på mange år? Medier24. Hentet 17. desember 2021 fra https://m24.no/bard-borch-michalsen-ida-karine-elnaes-moe-nrk/hvordan-ble-skam-den-storste-tv-suksessen-pa-mange-ar-noen-svar-kan-vi-finne-i-en-fersk-masteroppgave/162224

NOU 2017: 7. (2017). Det norske mediemangfoldet. En styrket mediepolitikk for borgerne. Kulturdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-7/id2541723/

Aarli-Grøndalen, R. (2021, 13. oktober). Regjeringen lover mer åpenhet og økt presse-støtte til lokalavisen. Journalisten. Hentet 17. desember 2021 fra https://journalisten.no/hurdalsplattformen-innovasjonsstotte-kortnytt/regjeringen-lover-mer-apenhet-og-okt-presse-stotte-til-lokalavisene/482908

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 17.12.2021

Læringsressurser

Journalistikk i ei ny tid