Hopp til innhold

Fagstoff

Visit Bergen – privat regionalt samarbeid

Visit Bergen er et eksempel på en regional samarbeidsorganisasjon. Den er ikke organisert av det offentlige, men er en privat, medlemsbasert næringslivsorganisasjon.
Bergen sett i fugleperspektiv, et buekorps som marsjerer i gatene, sjøbodene på Bryggen, og Gamlehaugen. Fotografier.
Åpne bilde i et nytt vindu

Visit Bergen

Visit Bergen dekker ti kommuner og drifter også turistinformasjonen i Bergen og nettsiden visitbergen.com. Selskapet har som formål å organisere og markedsføre reiselivs- og opplevelsesvirksomheter i regionen, inkludert kurs- og konferansemarkedet.

Selskapet er hovedsakelig privat finansiert, med noe kommunal støtte tilknyttet turistinformasjonen. Visit Bergen er reiselivsnæringens felles redskap, nettverksorgan og produktkoordinator for regionen.

Hovedoppgave

Visit Bergen koordinerer arbeidet med å utvikle totalproduktet Bergensregionen. De sier om seg selv:

Visit Bergen skal arbeide for å styrke medlemsbedriftenes lønnsomhet og konkurranseevne gjennom målrettet informasjon og markedsføring av Bergen og regionen i inn- og utland. Oppgavene utøves for reiselivsnæringen alene, Bergen kommune og i fellesskap.

Strategisk plattform

Den strategiske plattformen til en bedrift forteller oss hvordan bedriften har planlagt å nå målene sine, formulert for eksempel som ambisjoner, hensikt, verdier og arbeidsområder. Under kan du se hvordan Visit Bergen har satt opp sin strategiske plattform.

Strategisk plattform for Visit Bergen, formet som en pyramide. Nederst i pyramiden ligger «Visit Bergens DNA», som er å gjøre Bergen til et godt sted å bo og et godt sted å besøke. På neste trinn følger arbeidsmetodene deres, deretter verdisettet deres, over der igjen hensikten til Visit Bergen og øverst ambisjonen deres, som er å skape en lønnsom og bærekraftig helårsdestinasjon. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hovedmål

Ambisjonen til Visit Bergen er å skape en lønnsom og bærekraftig helårsdestinasjon. Denne ambisjonen har de utdypet i to hovedmål. Det ene målet gjelder selskapets aktivitet utad, og kalles derfor et eksternt mål. Visit Bergens eksterne hovedmål er:

Bidra til å øke antall tilreisende til Bergen og regionen, spesielt i kjøpesterke segmenter og i lavsesong

Det andre hovedmålet sier noe om selskapets indre prosesser, og kalles derfor et internt mål. Visit Bergens interne hovedmål er:

Levere høy kvalitet i utøvelse av oppgaver og inspirere til samhandling i næringen

Årshjul

I det strategiske arbeidet sitt har Visit Bergen utarbeidet et årshjul. Det er et planleggingsverktøy som gir oversikt over aktiviteter som skal skje gjennom året. Oversikten gir selskapet en felles plan, som skaper forutsigbarhet for de ansatte. Under kan du se årshjulet til Visit Bergen.

Årshjulet til Visit Bergen, som viser aktiviteter som skal finne sted gjennom året innenfor temaene kunst, kultur, mat, natur og jul. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Verdier

Verdiene til en bedrift sier noe om hvordan bedriften ønsker å bli oppfattet, og hvilke egenskaper den ønsker å bli forbundet med. Å velge ut verdier er en viktig del av strategiarbeidet til bedriften. Alle ansatte må kunne identifisere seg med bedriftens verdier. Under kan du se verdiene til Visit Bergen.

Verdiene til Visit Bergen er å være åpen, ambisiøs og modig samt å bry seg. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Markeder og målgrupper

Visit Bergen retter størstedelen av aktiviteten sin mot sine mest lønnsomme markeder og segmenter. I markedsarbeidet rettet mot ferie- og fritidsmarkedet prioriterer de spesielt Norge, Tyskland, USA, Japan, Spania og Storbritannia.

  • Eksterne målgrupper:

    Visit Bergens målgrupper i ferie- og fritidsmarkedet og i møte- og arrangementsmarkedet skal være norske og utenlandske turoperatører, reisebyråer, møte- og kongressarrangører, idretts- og kulturarrangører, flyselskaper og fergerederier, cruiserederier, bedrifter, media og den individuelle tilreisende.

  • Interne målgrupper:

    Reiselivsbedrifter og næringslivet for øvrig i Bergen og regionen. Bergen kommune og kommunene i regionen. Kultur,- opplevelses,- og idrettssektoren. Lokalbefolkningen i Bergen – ved at de får bedre tilbud gjennom reiselivets kvaliteter. Media regionalt og nasjonalt.

De arbeider også overfor sekundærmarkeder som viser utviklingspotensial, slik som Russland, Polen og Kina.

Organisering

Hvordan Visit Bergen er organisert, er her vist i et organisasjonskart:

Organisasjonskart for Visit Bergen. Øverst finner vi reiselivsdirektøren, med administrasjons-, HR- og økonomiavdelingen under seg. Direktøren er også direkte knyttet til  nivået under der igjen – med en salgsavdeling, en kommunikasjonsavdeling og et vertskapssenter. Under salgsavdelingen ligger produktutvikling, ferie og fritid, MICE, arrangement og kultur. Under kommunikasjonsavdelingen ligger web, sosiale medier, innholdsproduksjon, presse og PR samt kampanjer. Under vertskapssenteret ligger produktutvikling,  turistinformasjon, billettsalg og Bergenskortet. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Nøkkeltall

Nøkkeltall er tall for viktige aktiviteter og resultater for en bedrift. En analyse av nøkkeltallene kan si oss noe om måloppnåelsen til bedriften. Her er noen nøkkeltall fra 2019 for Visit Bergen:

73 egenproduserte filmer, 490 journalister på besøk, 504 turoperatører på besøk, 272 visningsturer, 1016 salgsmøter, 335 millioner i markedsverdi, 3,7 milliarder i potensiell medierekkevidde, 20 millioner Facebook-brukere, 121 000 billetter solgt i skranke, 352 åpningsdager. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
Kilde


visitbergen.com. (u.å). Om oss. Hentet 23. oktober 2020 fra https://www.visitbergen.com/bergenreiselivslag


CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen og Tone Hadler-Olsen.
Sist faglig oppdatert 21.07.2023

Læringsressurser

Organisering av reiselivsnæringen