Hopp til innhold

Fagartikkel

Nasjonal organisering av reiselivet

Reiselivsnæringen er sammensatt av et stort antall aktører, både offentlige og private. Samarbeidet går på kryss og tvers, og sammen skal aktørene dekke behovet for formidling, transport, overnatting, servering og aktiviteter. Hvordan organiseres dette?

 Brevandring med guide på Galdhøpiggen. Foto.

Fakta om reiselivsnæringen

Reiselivsnæringen består av små og store bedrifter som selger produkter til turister og reisende. Det jobber rundt 170 000 mennesker i reiselivsnæringen i Norge.

Reiselivsnæringen er blant Norges største eksportnæringer. Utenlandske turister brukte i 2018 10,2 milliarder kroner i Norge.[1] Reiselivet stod samme år for en samlet i Norge på hele 85 milliarder kroner.

Transport og servering er de to største reiselivsbransjene. Veksten er imidlertid høyest i opplevelsesbransjen, som har mangedoblet sin verdiskaping det siste tiåret.

Offentlige aktører er avgjørende for god organisering og utvikling av reiselivsnæringen, og kan deles i tre:

 • staten
 • fylkene/regionene
 • kommunene

I tillegg er det noen aktører som er viktige:

 • forsknings- og utviklingsmiljøene
 • landsdels- og destinasjonsselskapene

Bærekraft i reiselivet

Den forventede velstandsøkningen, befolkningsveksten og teknologiutviklingen gjør at vi forventer fortsatt vekst i reiselivsnæringen også. Men veksten kan føre med seg utfordringer med tanke på ønsket om et bærekraftig reiseliv.

Nærings- og fiskeridepartementet skriver i artikkelen Reiselivsnæringen i Norge (2019):

Samtidig kan økningen i antall reisende gi økt belastning på naturressurser, kulturminner og lokalsamfunn. Utfordringer knyttet til sosial og miljømessig bærekraft må håndteres på en god måte, for å bevare et reisemåls attraksjonsverdi og den lokale oppslutningen om reiseliv som næring.

For å sikre et bærekraftig reiseliv har regjeringen som mål å bedre koordineringen av den offentlige innsatsen for reiselivet. De ønsker også å styrke samarbeidet med og innad i reiselivsnæringen.

Statlige aktører

Det er mange statlige aktører som er involvert i reiselivsnæringen.

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har det overordnede ansvaret for reiselivsnæringen i Norge. Departementet har ansvaret både for utformingen av politikken og for tiltak rettet mot reiselivsnæringen.

Regjeringen ønsker en strategi som sikrer at norsk reiseliv utvikler seg i en mer bærekraftig retning. I 2020 ga departementet derfor Innovasjon Norge i oppdrag å utarbeide en ny reiselivsstrategi. Strategien er under arbeid og skal etter planen overleveres til regjeringen i mars 2021.

Her er noen tidligere dokumenter om regjeringens satsing på reiselivet i Norge:

 • Opplev Norge – unikt og eventyrlig (stortingsmelding om reiseliv)
 • Opplevingar for ein kvar smak (strategi for landbruksbasert reiseliv)
 • Noreg som attraktiv kulturdestinasjon (strategi for kultur og reiseliv)
Les de forskjellige dokumentene om norsk reiseliv på regjeringen.no:

Opplev Norge – unikt og eventyrlig

Opplevingar for ein kvar smak

Noreg som attraktiv kulturdestinasjon

Andre involverte departementer

Også andre departementer har oppgaver knyttet til reiselivet i Norge. Blant disse finner vi

 • Landbruks- og matdepartementet – bevilger midler til profilering av Norge som reisemål og satsingen på Norge som mat- og reiselivsdestinasjon
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet – støtter reiselivet gjennom bevilgninger til kommuner, fylkeskommuner og Innovasjon Norge
 • Samferdselsdepartementet – tilrettelegger infrastruktur, for eksempel Nasjonale turistveger
 • Klima- og miljøverndepartementet – forvalter natur, kulturminner og kulturmiljøer, landskap, arealplanlegging og friluftsliv
 • Kunnskapsdepartementet – er ansvarlig for opplæring og kunnskapsutvikling innenfor reiselivet
 • Kulturdepartementet – har oppnevnt et eget samarbeidsråd for kultur og reiseliv som skal foreslå tiltak som kan bidra til at vi får flere kulturbaserte reiselivsprodukter som er av bedre kvalitet og mer tilgjengelige
 • Utenriksdepartementet – gir reiseråd og reisetips for utenlandsreiser
Riksløven på Løvebakken foran Stortinget. Foto.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er et statlig selskap som har i oppgave å bidra til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

De statlige midlene til reiselivsformål er i all hovedsak samlet i Innovasjon Norge. Hittil har rundt halvparten av midlene gått til markedsføring av Norge eller norske regioner som reisemål.

Innovasjon Norges arbeid med reiseliv skal i framtida bidra til økt lønnsomhet, blant annet gjennom satsing på

 • forbrukermarkedsføring, med kampanjer rettet mot prioriterte markeder
 • markedsføring på nettet, via Norges offisielle reiselivsportal, visitnorway.com
 • markedsanalyse og statistikk, det vil si innhenting, bearbeiding og publisering av data som har betydning for reiselivsnæringen
 • utvikling av reisemål, det vil si rådgivning og bistand ved nettverksbygging, kompetanseheving og finansiering


På sidene Innsikt kan du lese mer om hva Innovasjon Norge tenker og gjør når det gjelder reiseliv.

Visit Norway Innsikt (Innovasjon Norge)

I Reiselivsstrategi 2014–2020 skriver Innovasjon Norge:

Våre kunder er gründere, bedrifter, destinasjoner, landsdelsselskaper og nettverk av bedrifter i norsk reiselivsnæring.

Innovasjon Norge skal ha et bredt samarbeid og nettverk med andre offentlige aktører, internasjonale søsterorganisasjoner og forskningsinstitusjoner, slik at vi sørger for å være faglig oppdatert og kan finne gode løsninger til det beste for næringen totalt og våre kunder.

Innovasjon Norge har tett kontakt med næringslivet i alle norske regioner. I 2019 hadde Innovasjon Norge 10 regionskontorer fordelt på 19 steder.

VisitNorway.no

Visitnorway.no er Innovasjon Norges viktigste nasjonale formidlingskanal i markedsføringen av Norge som ferieland. Portalen skal bidra til å skape reiselyst og inspirere nordmenn til å reise i Norge. I tillegg skal visitnorway.no gjøre det enklere for nordmenn å planlegge og forberede ferien.

Røros – med Kjerkgata og Røros kirke. Foto.

NHO Reiseliv

NHO Reiseliv er tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), som er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NHO Reiseliv jobber for å fremme interessene til norsk reiseliv og er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge. De har over 3 400 medlemsbedrifter og seks regionskontorer fordelt over hele landet. NHO Reiseliv jobber også for å gi medlemsbedriftene gode arbeidsvilkår.Kilder


Nærings- og fiskeridepartementet. (2019, 7. november). Reiselivsnæringen i Norge. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/reiseliv/om-reiselivsnaringen/id2677135/


Nærings- og fiskeridepartementet. (2020, 7. januar). Skal lage strategi for reiselivet. Hentet fra https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/skal-lage-strategi-for-reiselivet?publisherId=14943704&releaseId=17877433


Regjeringen. (2007). Organisering. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/nhd/vedlegg/strategier2007/reiselivsstrategi07-kap8-organisering.pdf


Visit Norway Innsikt. (u.å). Hvem er vi? Hentet fra https://business.visitnorway.com/no/om-visit-norway


Innovasjon Norge. (u.å.). Reiselivsstrategi 2014–2020. Hentet fra https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/reiseliv/in-reiselivsstrategi-2014-2020.pdf

 1. 1«Sommerturistene brukte 57,2 milliarder på norgesferien». Visit Norway. https://business.visitnorway.com/no/nyheter/2018/sommerturistene-brukte-572-milliarder-i-norge/. 2019.
Sist faglig oppdatert 06.10.2020
Skrevet av Cathrine Meyer Johansen

Læringsressurser

Organisering av reiselivsnæringen

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter