Hopp til innhold

Fagstoff

Nasjonal organisering av reiselivet

Reiselivsnæringen er sammensatt av et stort antall aktører, både offentlige og private. Samarbeidet går på kryss og tvers, og sammen skal aktørene dekke behovet for formidling, transport, overnatting, servering og aktiviteter. Hvordan organiseres dette?
Åpne bilde i et nytt vindu

Fakta om reiselivsnæringen

Reiselivsnæringen består av små og store bedrifter som selger produkter til turister og reisende. Det jobber rundt 170 000 mennesker i reiselivsnæringen i Norge.

Reiselivsnæringen er blant Norges største eksportnæringer. Utenlandske turister brukte i 2018 10,2 milliarder kroner i Norge.[1] Reiselivet stod samme år for en samlet i Norge på hele 85 milliarder kroner.

Transport og servering er de to største reiselivsbransjene. Veksten er imidlertid høyest i opplevelsesbransjen, som har mangedoblet sin verdiskaping det siste tiåret.

Offentlige aktører er avgjørende for god organisering og utvikling av reiselivsnæringen, og kan deles i tre:

  • staten
  • fylkene/regionene
  • kommunene

I tillegg er det noen aktører som er viktige:

  • forsknings- og utviklingsmiljøene
  • landsdels- og destinasjonsselskapene

Bærekraft i reiselivet

Den forventede velstandsøkningen, befolkningsveksten og teknologiutviklingen gjør at vi forventer fortsatt vekst i reiselivsnæringen også. Men veksten kan føre med seg utfordringer med tanke på ønsket om et bærekraftig reiseliv.

Nærings- og fiskeridepartementet skriver i artikkelen Reiselivsnæringen i Norge (2019):

Samtidig kan økningen i antall reisende gi økt belastning på naturressurser, kulturminner og lokalsamfunn. Utfordringer knyttet til sosial og miljømessig bærekraft må håndteres på en god måte, for å bevare et reisemåls attraksjonsverdi og den lokale oppslutningen om reiseliv som næring.

For å sikre et bærekraftig reiseliv har regjeringen som mål å bedre koordineringen av den offentlige innsatsen for reiselivet. De ønsker å styrke samarbeidet med reiselivsnæringen, også innad.

Statlige aktører

Det er mange statlige aktører som er involvert i reiselivsnæringen.

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har det overordnede ansvaret for reiselivsnæringen i Norge. Departementet har ansvaret både for utformingen av politikken og for tiltak rettet mot reiselivsnæringen.

Regjeringen ønsker en strategi som sikrer at norsk reiseliv utvikler seg i en mer bærekraftig retning. I 2020 ga departementet derfor Innovasjon Norge i oppdrag å utarbeide en ny reiselivsstrategi. Strategien har fått navnet Nasjonal reiselivsstrategi 2030 – "Sterke inntrykk med små avtrykk".

Mer om reiselivssatsingen på regjeringen.no:

Opplev Norge – unikt og eventyrlig

Opplevingar for ein kvar smak

Noreg som attraktiv kulturdestinasjon

Andre involverte departementer

Også andre departementer har oppgaver knyttet til reiselivet i Norge. Blant disse finner vi

Landbruks- og matdepartementet
bevilger midler til profilering av Norge som reisemål og satsingen på Norge som mat- og reiselivsdestinasjon
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
støtter reiselivet gjennom bevilgninger til kommuner, fylkeskommuner og Innovasjon Norge
Samferdselsdepartementet
tilrettelegger infrastruktur, for eksempel Nasjonale turistveger
Klima- og miljøverndepartementet
forvalter natur, kulturminner og kulturmiljøer, landskap, arealplanlegging og friluftsliv
Kunnskapsdepartementet
er ansvarlig for opplæring og kunnskapsutvikling innenfor reiselivet
Kulturdepartementet
har oppnevnt et eget samarbeidsråd for kultur og reiseliv som skal foreslå tiltak som kan bidra til at vi får flere kulturbaserte reiselivsprodukter som er av bedre kvalitet og mer tilgjengelige
Utenriksdepartementet
gir reiseråd og reisetips for utenlandsreiser
En statue i stein av en liggende løve. I bakgrunnen vaier det norske flagget på toppen av en murbygning. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er et statlig selskap som har i oppgave å bidra til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

De statlige midlene til reiselivsformål er i all hovedsak samlet i Innovasjon Norge. Hittil har rundt halvparten av midlene gått til markedsføring av Norge eller norske regioner som reisemål.

Innovasjon Norges arbeid med reiseliv skal i framtida bidra til økt lønnsomhet, blant annet gjennom satsing på

  • forbrukermarkedsføring, med kampanjer rettet mot prioriterte markeder
  • markedsføring på nettet, via Norges offisielle reiselivsportal, visitnorway.com
  • markedsanalyse og statistikk, det vil si innhenting, bearbeiding og publisering av data som har betydning for reiselivsnæringen
  • utvikling av reisemål, det vil si rådgivning og bistand ved nettverksbygging, kompetanseheving og finansiering


Innovasjon Norge

Visit Norway Innsikt

visitNorway.no

Innovasjon Norges viktigste nasjonale formidlingskanal i markedsføringen av Norge som ferieland er visitnorway.no. Portalen skal bidra til å skape reiselyst og inspirere nordmenn til å reise i Norge. I tillegg skal visitnorway.no gjøre det enklere for nordmenn å planlegge og forberede ferien.

Ei gate med fargerik, toetasjes trehusbebyggelse. Byggene er koblet sammen og danner ei lang rekke. I bakgrunnen ruver et hvit kirketårn i mur. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

NHO Reiseliv

NHO Reiseliv er tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), som er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NHO Reiseliv jobber for å fremme interessene til norsk reiseliv og er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge. De har over 3 400 medlemsbedrifter og seks regionskontorer fordelt over hele landet. NHO Reiseliv jobber også for å gi medlemsbedriftene gode arbeidsvilkår.

Norsk reiseliv i tall 2019 – tekstsammendrag av filmen

Norsk reiseliv står for en verdiskapning på 85 milliarder kroner, hvorav 12 milliarder er fra overnatting, 11 milliarder fra opplevelser og kultur, 3 milliarder fra formidling, 39 milliarder fra transport og 20 milliarder fra servering.

I 2018 var det registrert 34 millioner overnattinger i Norge. Av disse stod nordmenn for 24 millioner.

Reisende legger igjen 177 milliarder kroner i Norge, som tilsvarer 485 millioner per dag.

Norsk reiseliv er viktig for sysselsettingen og bidrar med arbeidsplasser i alle landets kommuner, med til sammen 175 000 ansatte.

Reiseliv er en viktig ungdoms- og integreringsnæring. I overnatting og servering er 34 % under 24 år, mens tallet totalt i alle næringer er 12 %. 43 % av de som arbeider i overnattings- og serveringsnæringen, har utenlandsk bakgrunn, mens gjennomsnittstallet er 16 % for alle næringene.

Den globale turismen kommer til å vokse med 50 % fra 2017 og innen 2030. Med de rette rammebetingelsene vil norsk reiseliv klare å ta sin del av veksten, noe som vil gi Norge mange flere arbeidsplasser.Kilder


Nærings- og fiskeridepartementet. (2019, 7. november). Reiselivsnæringen i Norge. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/reiseliv/om-reiselivsnaringen/id2677135/


Nærings- og fiskeridepartementet. (2020, 7. januar). Skal lage strategi for reiselivet. Hentet fra https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/skal-lage-strategi-for-reiselivet?publisherId=14943704&releaseId=17877433


Regjeringen. (2007). Organisering. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/nhd/vedlegg/strategier2007/reiselivsstrategi07-kap8-organisering.pdf


Visit Norway Innsikt. (u.å). Hvem er vi? Hentet fra https://business.visitnorway.com/no/om-visit-norway


CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 21.08.2023

Læringsressurser

Organisering av reiselivsnæringen