Hopp til innhold

Fagartikkel

Egenverdi og menneskeverd

Alle mennesker har en iboende verdi, uavhengig av hva de gjør eller hvem de er. Som profesjonell barne- og ungdomsarbeider må du reflektere over dette verdisynet og hvordan det kommer fram i ditt arbeid med barn.

LK20
En voksen og flere små barn i sandkassa. Den voksne har et lite barn på fanget. Foto.

Egenverdi

Barn og barndommen har en egenverdi. Det betyr at barnet må bli forstått som et subjekt, et selvstendig individ, som er aktivt og påvirker omgivelsene sine. Vi må se barnet som et fullverdig menneske her og nå, med egne meninger, følelser og muligheter. Barndommen er like verdifull som andre faser i livet. Det som skjer i dag, er viktig og har betydning for barnets liv senere. Som barne- og ungdomsarbeider skal du bidra til at alle barn får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek.

Som barne- og ungdomsarbeider skal du også gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer. Du skal bidra til at barna, i fellesskap med andre, utvikler et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner. Det er viktig at du møter barna med empati og gir dem mulighet til å videreutvikle egen empati og evne til tilgivelse. Du som profesjonell barne- og ungdomsarbeider må møte barnets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse i alle dagens situasjoner. Du må også arbeide for at alle barn får ta del i fellesskapet.

Respekt for menneskeverdet og mangfold

Du må arbeide ut fra at alle mennesker er like mye verdt, uansett hvem de er, hvor de kommer fra, og hvor de befinner seg. Barn skal tas på alvor, slik at de kan tenke, tro og ytre seg fritt. Du skal bidra til at alle barn føler seg sett og verdsatt for den de er. Du må bidra til å synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet. Når du viser omsorg for barna og ser hver enkelt, anerkjenner du også menneskeverdet som en grunnleggende verdi.

Alle mennesker er forskjellige, de er sårbare og kan gjøre feil. I arbeidet ditt er det nødvendig at du viser evne til tilgivelse, nestekjærlighet og solidaritet slik at barnet kan vokse og utvikle seg.

Gjennom å synliggjøre og verdsette mangfold bidrar du til at barna opplever at det er mange måter å tenke, handle og leve på. På den måten vil du også bidra til at barna selv lærer å ivareta menneskeverdet og reflektere over hvordan de kan forhindre at de blir krenket.

Ei smilende jente med Downs syndrom ser fram bak et tre. Foto.

Likeverd og likestilling

Likeverd og likestilling er verdier som står sentralt i oppvekstsektoren. Alle barn skal behandles likeverdig og gis like muligheter slik at de kan ta selvstendige valg. Barna skal oppleve tilhørighet og være akseptert i fellesskapet. Ingen skal stå utenfor eller oppleve diskriminering. Vi kan alle oppleve at vi skiller oss ut og kjenner oss annerledes, og som barne- og ungdomsarbeider må du arbeide for at ulikheter anerkjennes og verdsettes.

Likeverd innebærer at alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter. Som profesjonell barne- og ungdomsarbeider må du reflektere over dine egne holdninger slik at du best mulig kan formidle og fremme likeverd og likestilling.

Utfordringer til deg

  1. Hva legger du i barndommens egenverdi, og hvordan kan du vise at du anerkjenner den?
  2. Hvordan kan du vise at du anerkjenner menneskeverd?
  3. Hva innebærer det at alle skal ha like muligheter?

Kilder

Kunnskapsdepartementet. (2017a). Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/53d21ea2bc3a4202b86b83cfe82da93e/overordnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf

Kunnskapsdepartementet. (2017b). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hentet fra https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf

Sist oppdatert 25.09.2020
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Verdier i praksis