Hopp til innhold

Øvelse

Kafédialog om verdier

Kafédialog er en metode som fremmer dialog i grupper. Hensikten er å få til en naturlig samtale slik at vi kan framkalle dialog og refleksjon rundt et gitt tema. I denne oppgaven skal dere, ved hjelp av dialog og refleksjon, få fram ulike tanker rundt viktige verdier.

Tre ungdommer rundt et bord. De smiler mot kamera. Det ligger bøker på bordet. Foto.

Ved hjelp av dialog, perspektivtaking og samhandling kan vi skape bedre forståelse av et tema eller et spørsmål.

Målet med kafédialog

Ved hjelp av dialog, perspektivtaking og samhandling kan dere utvikle kritiske tenkning slik at dere sammen kan skape bedre forståelse av et tema. Ettersom målet er at dere skal utvide perspektivet deres ved å dra nytte av de andres tanker, er det viktig at dere både bidrar selv med deres egen forståelse og lytter til hva de andre sier.

Øvelsen tar mellom 45 og 60 minutter, og det er lurt å være tre eller fire personer på hver gruppe. Dere kan gjerne bruke øvelsen som introduksjon eller som avslutning på et tema.

Kafédialog er en strukturert samtaleprosess for utforskende samtaler i grupper. Dere utforsker et tema gjennom dialog og bruk av notater ved gruppebord som er omgjort til små kafébord. Hvert bord har en kafévert, mens øvrige gruppemedlemmer bytter bord med jevne mellomrom. Når gruppene ankommer et nytt bord, blir de introdusert for hovedpunktene i forrige gruppes samtale av bordverten. Slik bidrar samtaleformen til at gruppene deler kunnskap og innsikt og dermed bygger videre på hverandres kunnskap.

Innledning til øvelsen

Læreren introduserer målet med kafédialogen og forklarer hvordan øvelsen skal gjennomføres.

Eksempler på viktige verdier i arbeid med barn og unge

 • egenverdi og menneskeverd

 • barns beste

 • identitet, mangfold og fellesskap

 • demokrati, medvirkning og ytringsfrihet

 • skaperglede, engasjement og utforskertrang

 • bærekraftig utvikling og respekt for naturen

 • toleranse, respekt og solidaritet

 • likestilling og likeverd

Gjennomføring

 1. Læreren deler klassen i grupper som setter seg ved hvert sitt kafébord. Dersom dere har tid og mulighet, er det fint med tilbud om kaffe, te og/eller saft og kjeks ved hvert av bordene. Velg en bordvert. På hvert bord er det et stort ark til å skrive på.
 2. Sammen med læreren velger dere en verdi som dere skal jobbe med. Det er fint om dere har noe forkunnskap om verdien. Verdien skal fremme interesse, åpne nye muligheter, invitere til refleksjon og søken etter ny kunnskap.
 3. Gruppa utforsker en verdi ved å lytte til hverandres tanker og synspunkter. Bordverten noterer alt på arket. Bruk mellom 10 og 15 minutter på dette.
 4. Gruppene går så til neste bord, mens bordverten blir sittende igjen. Bordverten forteller den nye gruppa hva forrige gruppe kom fram til (ved hjelp av stikkord og notater på bordet). De nye deltakerne ved bordet bygger videre på disse hovedpunktene, deler sine synspunkter og utvider perspektivet ved eventuelt å legge til nye momenter. Bordverten skriver nye stikkord og punkter på arket (gjerne ved å bruke en penn med en annen farge).
 5. Gjenta denne prosessen til alle har besøkt alle bordene.
 6. Oppsummering i fellesskap. Bordverten forteller, med støtte fra de andre, hva de har kommet fram til om verdien. Læreren skriver det opp på tavla. Sammen reflekterer dere over det dere har kommet fram til.
Sist faglig oppdatert 21.09.2021
Skrevet av Riborg Anna Ringereide

Læringsressurser

Verdier i praksis