Hopp til innhold

Fagartikkel

Den etiske bevisste barne- og ungdomsarbeideren

Når du jobber med barn og unge, må du være bevisst på handlingene dine. Da er det viktig at du vet hvilke etiske retningslinjer som gjelder i yrket. Disse retningslinjer er en rettesnor for hvordan du framstår i møte med barn og unge.

En vekt i likevekt med et grønt hjerte på den ene vektskålen og penger på den andre. Illustrasjon.

I Vg1 lærte du at etikk er læren om hva som er riktig og galt. Vi kan utdype det ved å legge til at etikk også handler om moral. Etikken, eller morallæren, setter normer og prinsipper for riktig handling. Vi kan si at moral beskriver normer, verdier og konkrete handlingsvalg, mens etikk handler om refleksjon over moral.

Vi kan ikke gjøre som vi vil

I arbeidet med barn og unge foretar du mange ulike handlinger i løpet av en dag. Du handler med tanke på å oppnå noe riktig for barnet ut fra hva vi tenker er rett i den gitte situasjonen. Som barne- og ungdomsarbeider må handlingene dine henge sammen med lover og forskrifter knyttet til arbeidsplassen. Du kan ikke bare gjøre det du synes eller tror er riktig. Jobber du i barnehagen, må du følge barnehageloven og rammeplanen. Hvis du jobber i skolen/SFO, følger du opplæringsloven, samt overordnet del og prinsipper for opplæring som vi finner i Kunnskapsløftet 2020.

Yrkesetiske retningslinjer

For å sikre at de ansatte i en bedrift jobber mot et felles mål, utarbeides det etiske retningslinjer. De kan bli utarbeidet av hver enkelt bedrift, fagforeninger, kommuner, fylkeskommuner eller av staten. I Norge brukes etiske retningslinjer som et arbeidsverktøy for de ansatte. Dette gjør man for å sikre at hver enkelt bedrift og de ansatte har en felles forståelse for hva som er etisk riktig.

For barne- og ungdomsarbeidere bygger yrkesetiske retningslinjer på barnekonvensjonen, lover og forskrifter knyttet til yrket og arbeidsplassen med sine skrevne og uskrevne regler. Fagorganisasjonen Delta har utarbeidet etiske retningslinjer for å bevisstgjøre alle som jobber med barn og unge, om ansvar og riktige handlinger.

Retningslinjene beskriver hva som legges i de ulike verdiene. Her finner du hva hver enkelt som jobber med barn og unge, skal være bevisst på, og hva en skal samarbeide med kolleger om. Delta kommer med klar melding til alle medlemmene sine om å forplikte seg til og å følge retningslinjene.

Hvorfor er etikk så viktig?

Som barne- og ungdomsarbeider har du et ansvar overfor barna, foresatte, andre ansatte og samfunnet. Alt du gjør i jobben din, påvirker barnet eller den unge, foresatte, kollegaene dine og samfunnets syn på barne- og ungdomsarbeideren. Siden du er forpliktet til og ansvarlig for arbeidsstedets oppgaver i samfunnet, må du ta valg som er forenlig med samfunnsansvaret ditt. Det vil si at dersom du jobber i en klubb med ungdommer, har samfunnet en rekke forventninger til ditt arbeid. Klubben er avhengig av at de får et godt omdømme. Det bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø som gir økt trivsel for de ansatte. Trivselen til de ansatte påvirker igjen ungdommene. Når ungdommene har tillit til klubben, øker også de foresattes tillit, og dette kan påvirke synet samfunnet rundt har på klubben.

Hver dag vil du som barne- og ungdomsarbeider spontant måtte håndtere små og store situasjoner i møte med barn, unge, foreldre og kollegaer. Du tar valg på vegne av barn og unge der du bruker ditt profesjonelle skjønn i en faktisk situasjon. Ut fra dette vil du handle. Da er det viktig at du er bevisst og reflektert over rollen din. De etiske valgene du tar, avhenger av situasjonen du er i, og etiske retningslinjer er et nyttig verktøy for å sikre barns beste.

Utfordringer til deg

  1. Beskriv med egne ord hva yrkesetiske retningslinjer er.
  2. Gå sammen i små grupper og lag etiske retningslinjer for klassen deres. Bruk gjerne de yrkesetiske retningslinjene som inspirasjon.
Sist faglig oppdatert 28.09.2020
Skrevet av Riborg Anna Ringereide

Læringsressurser

Verdier i praksis