Hopp til innhold

Fagartikkel

Identitet og mangfold

Som barne- og ungdomsarbeider møter du et mangfold av individer som alle har unike evner og behov. I arbeidet ditt skal du bidra til å styrke barns identitet og skape fellesskap der det er rom for alle, samtidig som du har blikk for den enkelte.

LK20
En gruppe smilende barn ser mot kamera. Foto.

Vi lever i et mangfoldig samfunn med en sammensatt befolkning. Vi blir påvirket av ulike strømninger og kulturtradisjoner. Rammeplan for barnehagen og overordnet del av læreplanverket beskriver hvordan du som barne- og ungdomsarbeider skal arbeide for identitet, mangfold og fellesskap.

Identitet

Som barne- og ungdomsarbeider skal du bidra til at barna får innsikt i vår historie og kultur, slik at de kjenner til de verdiene og tradisjonene som har vært og er viktige i samfunnet vårt. På den måten får barna en felles referanseramme som bidrar til å skape tilhørighet og samhold, og som forankrer den enkeltes identitet i et større fellesskap og historisk sammenheng. En barne- og ungdomsarbeider skal støtte utviklingen av det enkelte barns identitet, slik at barna blir trygge på sitt eget ståsted. Samtidig skal du formidle verdier som trengs for å møte og delta i mangfoldet, og som åpner dører mot verden og framtiden.

Mangfold og fellesskap

Barn i barnehage og skole/SFO utgjør et mangfold av unike individer med ulike evner og behov. Mangfoldet skal brukes som en ressurs i det pedagogiske arbeidet. Du må arbeide for å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. På den måten vil barna oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på.

Når du jobber med mangfold, skal du også synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna utvikler respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet og variasjon innenfor samisk kultur og samfunnsliv. Du skal også arbeide for å synliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i det miljøet de er i. Her vil det for eksempel være viktig å synliggjøre og verdsette at en familie kan være mye forskjellig. En familie kan bestå av for eksempel mor, far og barn, mor og barn, far og barn, to mødre eller to fedre og barn og så videre. Også boforholdene er forskjellige, og som barne- og ungdomsarbeider skal du bidra til at alle opplever sin måte å bo på som verdifull.

Som barne- og ungdomsarbeider skal du også synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn. Det handler blant annet om å vise andre høytider og tradisjoner enn de kristne. På den måten kan barn fra andre kulturer og med andre religioner erfare at deres kultur og tradisjon er verdifull, samt at de er viktige for fellesskapet.

Å legge til rette for et mangfold av barn forutsetter evne til å støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres individuelle forutsetninger. Som profesjonell yrkesutøver må du vise hvordan alle kan lære av hverandre. Gjennom å fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller kan du bidra til at barna anerkjenner ulikheter som viktig for et fellesskap.

I barnehage og skole/SFO skal det legges til rette for kulturmøter som byr på varierte impulser, opplevelser og erfaringer. Barna skal møte ulike kunstuttrykk og tradisjoner fra både lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver. Det skal gis rom for barnas egen kulturskaping slik at alle barn får oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap. Dette vil også bidra til å forme den enkeltes identitet.

Utfordringer til deg


  1. Hvordan kan du bruke mangfoldet som en ressurs i arbeidet som barne- og ungdomsarbeider?
  2. Hvordan kan du jobbe for å støtte den enkelte i fellesskapet?
  3. Hvordan kan du jobbe for at barna blir kjent med sin egen kultur og tradisjoner?

Kilder

Kunnskapsdepartementet. (2017a). Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. https://www.regjeringen.no/contentassets/53d21ea2bc3a4202b86b83cfe82da93e/overordnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf

Kunnskapsdepartementet. (2017b). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Utdanningsdirektoratet. https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf

Sist oppdatert 24.09.2020
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Verdier i praksis