Hopp til innhold

Fagartikkel

Demokrati og medvirkning

For å leve sammen i et mangfoldig og demokratisk samfunn er det nødvendig å utvikle respekt og positive holdninger til hverandre. Det å være en del av fellesskapet og oppleve å ha medvirkning bidrar til demokratisk forståelse.

LK20
En voksen kvinne og fire jenter sitter sammen i et klasserom. Kvinnen leser fra ei bok. Elevene er i småskolealder. Foto.

Demokrati og medvirkning

Både rammeplanen for barnehagen og overordnet del av læreplanen sier at barn i barnehage og skole/SFO skal få mulighet til å medvirke og erfare i fellesskap. På den måten kan de utvikle forståelse av hva demokrati er. Gjennom aktiv deltakelse i fellesskapet får barna mulighet til å forstå samfunnet og den verden de er en del av, bedre.

Barnehagen og skolen/SFO skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Alle barn skal få oppleve demokratisk deltakelse ved å bidra til barnehagens og skolen/SFOs innhold, uavhengig av de språklige ferdighetene sine. Samiske barn skal få mulighet til å medvirke på sitt eget språk.

Respekt for ulike meninger

Ulike meninger og perspektiver skal få komme til uttrykk og være utgangspunkt for utviklingen av barnehagen og skolen/SFO som demokratisk fellesskap. Som barne- og ungdomsarbeider må du jobbe for å skape respekt for at mennesker er forskjellige og har ulike meninger.

Dialog og medvirkning

Dialogen mellom voksne og barn og mellom barnehage/skole/SFO og hjemmet må være basert på gjensidig respekt. Barna skal erfare at de blir lyttet til, at de har en reell innflytelse, og at de kan påvirke det som angår dem. Når barnas stemme blir hørt, opplever de både at de kan ta egne valg og at de blir respektert. Det er en erfaring som har verdi her og nå, og som bidrar til å forberede barna på å bli ansvarlige samfunnsborgere.

Utfordringer til deg


  1. Hvordan vil du jobbe for å fremme demokrati?
  2. Hvordan vil du jobbe for et inkluderende fellesskap hvor alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta?
  3. Hvordan kan du jobbe for at barnas ulike meninger og perspektiver kommer til uttrykk?

Kilder

Kunnskapsdepartementet. (2017a). Overordnet del – verdier og prinsipper
for grunnopplæringen
. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/53d21ea2bc3a4202b86b83cfe82da93e/overordnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf

Kunnskapsdepartementet. (2017b). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hentet fra https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf

Sist oppdatert 24.09.2020
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Verdier i praksis