Fagstoff

Samisk og kvensk

Publisert: 29.07.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Minixperten. Logo.   

Innholdet på denne sida er henta fra kurset MiniXperten som er en del av nettstedet DialektXperten.

 

MiniXperten krever at nettleseren din kan vise innhold laga i Flash.

 

 

Samiske språk

Samiske språkområder i Norge. Illustrasjon. Samiske språkområder i Norge. 

 

Regjeringen.no:

Fakta om samiske språk 

 

Kvensk

To jenter. Foto. Karine Jacobsen og Kine Johansen har utgitt poplåten "Kadonu loru" på kvensk. Dette er et forsøk på å fornye et minoritetsspråk som mange har spådd vil dø i løpet av kort tid.  

 

Lær mer om kvener og skogfinner:

MiniXperten om kvensk og finsk  

 

Kurs i kvensk språk (DialektXperten):

Aikamatka 

 

Bla i den norsk-kvenske avisa Rujan Kaiku 

 

To skriftlige minoritetsspråk

Samisk og kvensk er offisielle minoritetsspråk i Norge. De hører begge til de finsk-ugriske språka i den uralske språkfamilien. Det samiske språket har røttene sine tilbake til rundt 1500 år f. Kr. og blir brukt av samer i Norge, Sverige, Finland og Russland.

En kven er en betegnelse på en person som er etterkommer av finsktalende innvandrergrupper som flyttet til Nord-Norge før 1900. Blant kvener har det vært ulike oppfatninger av om språket de snakker skal kalles kvensk eller finsk.

Samiske språk

I Norge er det tre hovedgrupper av samiske språk: nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

Nordsamisk

Den største samiske språkgruppa er nordsamisk, som vi finner i Finnmark, Troms og enkelte kommuner i Nordland fylke. Siden en relativt stor del av befolkninga i dette området snakker samisk, holder språket seg levende også blant unge. I flere kommuner er samisk sidestilt med norsk i offentlig sammenheng.

Lulesamisk

De fleste lulesamene bor i Tysfjord kommune i Nordland. Lulesamisk likner mye på nordsamisk, men skiller seg fra nordsamisk på enkelte grammatiske områder. Dessuten skrives lulesamisk ved hjelp av vanlige norske eller svenske bokstaver.

Sørsamisk

Det er relativt stor forskjell på nordsamisk og sørsamisk. Derfor er det trolig mer riktig å si at det er to ulike samiske språk, enn at det er to ulike samiske dialekter. Det sørsamiske området strekker seg fra Saltfjellet i Nordland og sørover til Hedmark. Her er det langt mellom de samisktalende. Flere og flere samer går over til å bruke norsk i dette området.

Språklig diskriminering

Fra midten av 1800-tallet og framover var det norske samfunnet prega av sterke nasjonalistiske strømninger. Språk og kultur skulle være norsk. I 1878 vedtok Stortinget at man i undervisninga mest mulig skulle bruke barnas eget talemål. Stikk i strid med dette prinsippet ble det bestemt at undervisninga av samiske og kvenske barn skulle foregå på norsk.

Det ble satt inn ei rekke tiltak for å "fornorske" den kvenske og samiske befolkninga. Minoritetsgrupper med språklig og kulturell tilhørighet på tvers av landegrensene i nord ble sett på som en trussel mot norsk suverenitet. Resultatet ble at foreldrene lot være å lære barna sine kvensk, siden språket og kulturen ble stemplet som mindreverdig av storsamfunnet rundt dem.

I 1992 ble samisk språk sidestilt med norsk i seks kommuner i Troms og Finmark. I 2005 bestemte den norske regjeringa at også kvensk skal ha status som offisielt minoritetsspråk.

Oppgaver