Hopp til innhold

Fagstoff

Helsefagarbeiderens ansvar ved legemiddelhåndtering

Du som helsefagarbeider skal observere virkning og bivirkning av ett eller flere legemidler. Det er derfor viktig at du setter deg inn i hvilke diagnoser pasienten har, og hvilken effekt legemidlet har på symptomer og plager.

Kvinne i seng får servert frukt av en ung, kvinnelig helsefagarbeider. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ansvar for håndtering av legemidler

Det er alltid legen som har ansvaret for behandling med legemidler til pasienten. Du som elev har ikke ansvar for utdeling av legemidler. I praksisen din på sykehjem, i hjemmesykepleie eller på sykehus vil du møte mange pasienter som bruker flere typer legemidler. Hovedansvaret ditt er å observere virkning og bivirkninger av ett eller flere legemidler.

Det er viktig at riktig pasient som er under behandling får riktig legemiddel, i riktig dose, på riktig måte og til riktig tid. Dette blir også omtalt som "de fem r-ene". Et legemiddel er først utdelt når en ser at pasienten har inntatt det.

Feil i legemiddelhåndtering fører hvert år til unødige plager for pasienter, og i noen tilfeller også død. Melding om uønskede hendelser er en del av kvalitetssikringen av legemiddelhåndteringen. Ansatte som oppdager avvik ved legemiddelhåndtering, har ansvar for å melde fra om dette, slik at pasienten får nødvendig helsehjelp, og slik at man kan unngå tilsvarende feil i framtida.

Faglig forsvarlighet

Helsedirektoratet er opptatt av å sikre at all legemiddelhåndtering som foretas i virksomheter og av helsepersonell som yter helsehjelp, skal være faglig forsvarlig, trygg og sikker. Faglig forsvarlighet rettes mot virksomheter som har en plikt til å tilrettelegge slik at helsepersonell som utfører tjenestene, blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter. Dette ses også i sammenheng med kravet til internkontroll og systematisk arbeid for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet.

Lover og regelverk

For å sikre sikker legemiddelhåndtering er det gitt en forskrift for legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp til pasienter. Internkontroll med legemidler betyr at arbeidsplassen skal ha skriftlige rutiner og prosedyrer som beskriver god og sikker legemiddelhåndtering. Hensikten er å unngå at det blir gjort feil som kan gi alvorlige konsekvenser for pasienten.

Virksomhetsleder bestemmer hvem som skal få ansvar for utdeling av legemidler, og må sørge for at helsepersonellet har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter. Virksomhetslederen skal derfor vurdere hvilken type kompetanse og hvilken opplæring personalet trenger. Opplæringen skal være tilpasset de legemidlene som deles ut.

Ditt ansvar som helsefagarbeider

Ifølge helsepersonelloven har du som helsefagarbeider et selvstendig faglig ansvar for å gjøre arbeidsoppgavene dine på riktig måte. Det kreves at du har bestått kurs i legemiddelhåndtering. Hvis du har fått opplæring i legemiddelhåndtering og likevel ikke føler deg kompetent til å utføre oppgaven, har du plikt til å si i fra. En sykepleier eller helsefagarbeider kan ikke delegere denne oppgaven videre til annet personell.

Det er ikke ditt ansvar som helsefagarbeider å informere pasienten eller pårørende om hvordan legemidlet virker, eller om bivirkninger eller bruksområdet for de ulike legemidlene som pasienten bruker. Dersom du får spørsmål om dette, skal du henvise til sykepleier, vernepleier eller lege.

Utfordringer til deg

  1. Hva innebærer faglig forsvarlighet når det gjelder legemiddelhåndtering?

  2. Hva menes med at et legemiddel først er utdelt når pasienten har tatt det? Diskuter med en medelev.

  3. Hva gjør du dersom du blir bedt om å gi medisiner til brukere der du er i praksis? Diskuter i klassen.

Kilder

Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. (2008). FOR-2008-04-03-320. Lovdata. https://lovdata.no/forskrift/2008-04-03-320

Gombos, A. (2020). Legemiddellære. Fagforbundet. Elektronisk utgave. https://www.pleiar.no/handbok/Legemiddelhandtering/Forord

Helsepersonelloven. (1999). Lov om helsepersonell m.v. LOV-1999-07-02-64. Lovdata. https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64

CC BY-SASkrevet av Helene Grotle og Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 01.12.2021

Læringsressurser

Legemiddelhåndtering

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter