Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Empati i arbeidet

Empati er evnen til å kjenne igjen og forstå andres følelser og til å kunne sette seg i deres sted. Å ha empati gjør deg i stand til å forstå hva andre føler og tenker. Du forstår situasjonen og behovene deres og er motivert til å hjelpe dem.

Empati, egne holdninger og atferd

Empati er viktig når vi skal etablere relasjoner og skape gode utviklings- og læringsmiljøer.

Oppgave 1

 1. Forklar begrepet empati.

 2. Hvorfor trenger du som fagarbeider å vise empati?

 3. Hvilke egenskaper er det viktig å ha for å kunne vise empati?

 4. Hva vil det si å ikke ta over eller dømme den andre?

 5. Hvorfor er det nødvendig å kjenne på, forstå og tåle egne følelser når du skal vise empati for andre?

 6. Å lytte uten å dømme er en viktig egenskap når du skal vise empati. Beskriv hvordan du kan lytte uten å dømme, og begrunn hvorfor dette er nødvendig for å vise empati.

 7. Hvordan kan du vise at du forstår det et annet menneske opplever som trist eller vanskelig?

 8. Det er mange måter å vise empati på. Hvordan kan du vise at du forstår et annet menneske? Hvordan vil du støtte personen i en gitt situasjon?

 9. Tenk tilbake til en situasjon der du opplevde at noen andre viste deg medfølelse, var forståelsesfull og ga deg støtte. Hva gjorde og sa personen? Hvordan opplevde du denne situasjonen? Hvordan kan du bruke disse erfaringene i arbeid med mennesker?

 10. Hvordan kan du trene deg på å utvikle egen empati?


Oppgave 2. Øv deg på å vise empati

For å trene opp evnen din til å vise empati kan du

 • lese bøker, noveller eller se film der du forsøker å forstå hvordan personene opplever verden, og sette deg selv i en annens sted

 • se på ulike kunstverk og prøve å se hvordan personene på kunstverket opplever situasjonen, og hvilke følelser de har

Jobb sammen to og to. Den ene forteller om en opplevd situasjon. Det kan være en hverdagssituasjon eller en situasjon fra praksis som berørte følelsene. Den andre prøver å vise empati ved å prøve å se verden fra den andres perspektiv. Bytt roller.

 • Her kan dere øve på å se samtalepartneren i øynene, lytte til det som blir sagt, være nysgjerrig og stille oppklarings- og oppfølgingsspørsmål og å legge merke til ansiktsuttrykk, kroppsspråk og toneleie til den som forteller.

 • Den som lytter, må tørre å være stille og lytte og ikke alltid komme med råd og løsninger som kanskje ikke er løsninger for den andre.

 • Prøv å forestille deg hvordan det er å være i den andres situasjon. Reflekter over den andres situasjon, og skriv ned refleksjonene dine.

Oppgave 3. Empatisk kommunikasjon

Kommunikasjon er viktig for å skape god kontakt i møte med et annet menneske. Som fagarbeider må du ha et genuint ønske om å oppnå kontakt og å forstå den andres følelser og behov. Det handler om å vende oppmerksomheten og nysgjerrigheten mot den andres emosjonelle erfaring.

 1. Gjør deg kjent med trinnene i samtaleverktøyet empatisk kommunikasjon på nettsida til Institutt for Empatisk Kommunikasjon. Se også gjerne filmene om empatisk kommunikasjon på den samme nettsida.

 2. Øv dere på empatisk kommunikasjon ved å jobbe sammen to og to. Velg innhold i samtalen, det kan være alt fra en situasjon i praksis til en situasjon hjemme, på skolen eller i fritida. Gjennomfør trinnene i empatisk kommunikasjon. Bytt på å være den som forteller, og den som utfører empatisk kommunikasjon.

 3. Reflekter individuelt eller i klassen.

  1. Hvilke verdier, holdninger og ferdigheter trenger vi for å utøve empatisk kommunikasjon?

  2. Hvorfor er anerkjennelse og respekt sentralt i empatisk kommunikasjon?

  3. Hva fører empatisk kommunikasjon til for den du møter?

  4. Hva kan empatisk kommunikasjon føre til for deg som gjennomfører det?

  5. Drøft bakgrunnen for påstanden "empatisk kommunikasjon fører til at vi ikke lenger ser det vanskelige barnet/pasienten/brukeren".

Relatert innhold

Væremåten din og din evne til å vise empati og handle empatisk og anerkjennende har betydning for det å utvikle en god relasjon.

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 15.08.2022

Læringsressurser

Empati, respekt og toleranse