Hopp til innhald

Tverrfaglege tema

Dei tre tverrfaglege temaa i læreplanverket tek utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringar som krev engasjement og innsats frå einskildmenneske og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt.

Demokrati og medborgarskap

Demokrati og medborgarskap som tverrfagleg tema i skulen handlar om at du skal få kunnskapar om føresetnadene til demokratiet – og rettane og pliktene dine som medborgar. Du skal bli ein aktiv medborgar og bidra til å vidareutvikle demokratiet i Noreg.

Kritisk tenking

Eit velfungerande demokrati er avhengig av dialog og kunnskap. På same tid blir vi overleste av informasjon. Korleis skal du vurdere kva som er sant og usant, gode og dårlege kjelder, saklege og usaklege påstandar?

6 caser