Hopp til innhald

Fagstoff

Kva er ei historisk kjelde?

Når vi skal danne oss eit bilete av historiske hendingar, er vi avhengige av å tolke kva ulike primærkjelder fortel.
Eit handskrive notat med overskrifta "Een gammel febøn", signert med initialane G F S og H A. Foto.
Opne bilete i eit nytt vindauge

Omgrep

Kjeldekritikk
er ei vurdering av historiske dokument (kjelder) for å avgjere om dei er til å stole på, om dei er truverdige.
Primærkjelde
er det originale materialet (dokument, bilete, brev og liknande) som historikaren bygger framstillingane sine på.
Sekundærkjelde
bygger på ei primærkjelde, og er ei tolking av denne.

Primærkjelder og sekundærkjelder

Side frå eit manuskript som viser ein flirande mann i ein slags kjortel. Han har berre eitt auge og ein ramn på kvar skulder. I den eine handa held han eit sverd og i den andre ein stav. Rundt han er det tekst skriven på norrønt. Foto.
Opne bilete i eit nytt vindauge

Historia, som vi kjenner henne, er eigentleg ei attforteljing basert på fragment som er overleverte til oss frå fortida. Desse fragmenta kallar vi kjelder, og dei kan vere alt frå bilete, film, lydband, brev (private og offentlege), aviser og plakatar. Sjølv små frimerke og myntar kan vere kjelder. Dette kallar vi primærkjelder.

Ein historikar som skriv ei lærebok eller lagar ein digital læringsressurs i historie, må bygge forteljinga si på nettopp slike primærkjelder. Den forteljinga han eller ho skriv, kallar vi då for ei sekundærkjelde.

Historikaren kan intervjue personar som opplevde tida han eller ho skriv om. Eit slikt intervju er òg ei primærkjelde. Men dessverre er det ofte slik at personen ikkje lever lenger, og kva då? Den heilskapen som primærkjelda var ein del av, er borte. Historikaren må då bruke dei få kjeldene som er bevart, for å lage ein ny heilskap, til dømes læreboka di.

Skildringar og leivningar

Ei kjelde kan lesast som ei skildring, ei forteljing om sjølve hendinga, om det som hende.

Førstehandsskildring
blir òg kalla augevitneskildring er opplysningar gitt av ein person som sjølv har vore til stades ved ei hending. Ei slik skildring inneheld det personen sjølv har sett og opplevd, fortalt ved eigne ord, bilete, film eller liknande.
Andrehandsskildring
er ei attforteljing av ei hending, ei skildring som er gitt att på grunnlag av noko andre har opplevd og fortalt om. Det kan til dømes vere ein avisartikkel frå samtida.

Eit døme på ei førstehandsskildring er forklaringa til ein person som sjølv har opplevd ei ulykke. Ein avisartikkel skriven av ein journalist som kom til ulykkesstaden seinare, er eit døme på ei andrehandsskildring.

To kvinner undersøker gamle menneskeknoklar. Foto.
Opne bilete i eit nytt vindauge

Ei kjelde kan òg vere ei leivning som fortel om situasjonen kjelda er blitt til i. Er ulykkesforklaringa skriven på vanleg papir eller i eit skjema? Er det brukt blyant eller penn? Er skrifta klar og tydeleg eller utflytande og svak? Alt dette kan fortelje oss om personen som skreiv forklaringa, var roleg eller sterkt prega av ulykka.

Kjelder kan tolkast på fleire måtar

Tysk frimerke som viser ei hand som blir halden opp mot ei røyksky som står opp frå ein globus. I forgrunnen er det ei kvit due. Øvst står det "Erkämpft den Frieden". Foto.
Opne bilete i eit nytt vindauge

Det er viktig å hugse at læreboka eller den digitale læringsressursen du har tilgang til på skulen, berre er éin av fleire moglege måtar å tolke fortida på. Kjeldene kan tolkast forskjellig. Ei tolking frå førre generasjon blir ofte sett på som ei feiltolking av historikarar av neste generasjon.

I historiefaget er det derfor viktig å lære å stille kritiske spørsmål til læremiddelet. Kanskje kan dei kjeldene læremiddelet refererer til, tolkast på ein annan måte? Eller kanskje du heller ville ha lagt vekt på andre emne enn det læremiddelet ditt gjer?

Still spørsmål til kjeldene

I møte med primærkjeldene er det viktig å stille desse spørsmåla:

  • Kva slags kjelde er dette?
  • Når vart kjelda skapt?
  • Kven laga kjelda?
  • Kva var formålet med å lage denne kjelda?
  • Kor vart kjelda til?
  • Kvifor vart kjelda skapt?

Er kjelda truverdig?

Ein kan òg ha i bakhovudet at kjelder dessverre ikkje alltid er til å stole på. Det er derfor viktig å spørje om truverdet til kjelda. Kan vi stole på at det kjelda fortel oss, er sant?

Eit anna viktig spørsmål går på autentisiteten til kjelda. Er kjelda verkeleg så gammal som ho ser ut til? Kan vi stole på at kjelda er ekte? Dette kallar vi kjeldekritikk.

Kor finn eg kjeldene?

Arkivverket består av Riksarkivet, statsarkiva og dei kommunale arkiva.

Dei oppbevarer mange historiske kjelder som kan kaste lys over fortida.

Relatert innhald

Denne oppgåva tek for seg ei hending i livet til Max Manus og karrieren hans som motstandsmann og krigshelt under andre verdskrigen i Noreg.

CC BY-SASkrive av Patricia Haeck og Gunn Løwe. Rettshavar: Riksarkivet
Sist fagleg oppdatert 21.06.2019

Læringsressursar

Kritisk tenking og kjeldekritikk