Fagstoff

Lover og regler

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Norges lover

Samfunnet består av en rekke lover og regler som gjør det lettere for oss å ta del i fellesskapet. Disse lovene danner også utgangspunktet for hvordan du skal opptre som sikkerhetsmedarbeider.

LovdataPå Lovdata.no har du enkel adgang til alle Norges lover.  

Lenker

Ferieloven 
Folketrygdloven 
Arbeidsmiljøloven
Internkontrollforskriften
Diskrimineringsloven
Straffeloven 

 

Alle har krav på å bli behandlet likt.Alle har krav på å bli behandlet likt.
Fotograf: Gael Conrad
  

Straffelovens § 349a

«Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som i ervervsmessig eller liknende virksomhet, på grunn av en persons religion eller livssyn, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse nekter ham varer eller tjenester på de vilkår som gjelder for andre. På samme måte straffes den som i slik virksomhet nekter en person varer eller tjenester som nevnt på grunn av hans homofile legning, leveform eller orientering.

 

På samme måte straffes den som av slik grunn som nevnt i første ledd, nekter en person adgang til offentlig forestilling eller oppvisning eller annen offentlig sammenkomst på de vilkår som gjelder for andre.

 

På samme vis straffes også den som tilskynder eller på annen måte medvirker til en handling som nevnt i første eller annet ledd.»

Generelle lover

Norges lover inneholder lover som regulerer forholdene for ansatte i en bedrift. Alle bedrifter må for eksempel følge ferieloven. Ansatte har krav på og plikt til å ta ferie. Det er regler for når ferien skal tas, og for når ferieønskene skal meldes inn, slik at bedriften har mulighet til å planlegge driften i ferien.

Trygdeloven gjelder for alle i Norge. En bedrift må for eksempel selv betale sykepenger til den ansatte de første 16 dagene av et sykdomsforløp.

Arbeidsmiljøloven inneholder blant annet regler som setter krav til bedrifter og ansatte om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Ingen ansatte skal risikere sykdom eller skade på arbeidsplassen, og bedriften er ansvarlig for å unngå det. Bedriften plikter å sette i verk tiltak for å sikre helsa, miljøet og sikkerheten på arbeidsplassen. De ansatte skal blant annet velge et verneombud somskal ivareta bedriftens ansatte og deres interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Arbeidsmiljøutvalget er et pålagt forum der slike saker behandles. Det skal avholdes minimum fire utvalgsmøter hvert år, og det skal lages en årlig rapport over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

Internkontroll er også hjemlet i arbeidsmiljøloven. Internkontrollforskriften pålegger bedrifter å vurdere egen virksomhet og risiko kontinuerlig. På Arbeidstilsynets sider kan du lese mer om internkontroll.

Lov om diskriminering

Alle mennesker har rett til å bli behandlet på samme måte.

Diskrimineringsloven setter et generelt forbud mot diskriminering. Straffeloven har også en egen bestemmelse (§ 349a) som slår fast at det er straffbart å nekte noen varer eller tjenester på grunn av religion, livssyn, hudfarge eller fordi de tilhører en bestemt folkegruppe (nasjonal eller etnisk opprinnelse).

Det er heller ikke mulig å nekte noen adgang til offentlige steder. Dette er det meget viktig å vite som servicemedarbeider generelt, og sikkerhetsmedarbeider spesielt. Det er imidlertid noen unntak.

Ut fra domstolspraksis kan man grovt si at disse gruppene med personer kan nektes adgang til offentlige steder:

  • personer som er påvirket av rusmidler
  • kjente uromakere eller kriminelle (tidligere tatt for tyveri/naskeri)
  • personer som bare søker tilhold eller vanskeliggjør driften
  • personer som med klesdrakt, hygiene eller lignende skaper frykt eller avsky hos andre

Det kan i praksis være vanskelig å bortvise folk selv om man kan vise til et av punktene overfor. Serviceinnstilling og kommunikasjon er trolig de viktigste «verktøyene» til en sikkerhetsmedarbeider.