Hopp til innhold

Fagstoff

Pakkereiseloven

Hvilke forpliktelser har du overfor kundene dine når du selger pakkereiser? En egen lov om pakkereiser gir kundene flere rettigheter. Bestemmelsene i pakkereiseloven gjelder også når kunden selv setter sammen en reise med flere av dine produkter.
Fly i lufta. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Krav til reisearrangører

Pakkereiseloven gjelder når du selger en reise eller et arrangement som varer i mer enn 24 timer og omfatter minst én overnatting, og som inneholder minst to av disse reisetjenestene:

 • transport

 • innkvartering

 • andre turisttjenester

Transport kan for eksempel være fly, tog, buss eller ferge.

Om innkvarteringen bare er et ledd i en transporttjeneste, slik som en overnatting i forbindelse med en mellomlanding, så vil ikke den bli regnet som en egen reisetjeneste.

Andre turisttjenester må utgjøre en vesentlig del av arrangementet. Det kan for eksempel dreie seg om bilutleie eller billetter til et arrangement.

I tillegg til bestemmelsene i pakkereiseloven finnes det noe som heter alminnelige vilkår for pakkereiser. Dette er tilleggsbestemmelser til pakkereiseloven som er utarbeidet av Forbrukertilsynet og Virke Reise Utland.

De viktigste reglene i pakkereiseloven og de alminnelige vilkårene for pakkereiser gjelder

 • opplysningsplikt og avtaler
 • priser
 • endringer
 • avbestilling
 • mangler
 • reklamasjon

Relatert innhold

En reisende får overlevert billetter av en medarbeider ved en skranke på en flyplass. På veggen bak dem henger dataskjermer med lister over avgangstider. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Opplysningsplikt og markedsføring

Når du opptrer som reisearrangør og selger en reise, plikter du å sørge for at all informasjon om reisen er dekkende og korrekt. Hvis for eksempel en lugar på Hurtigruta ligger utsatt til for støy, må du opplyse om det. Du skal oppgi alle nødvendige opplysninger om reisen og om praktiske forhold av betydning. Dette inkluderer opplysninger om reisemålet, transporten, overnattingen, reiseplanen og betalingen, og for eksempel vilkår om et minste antall deltakere for at reisen skal bli gjennomført.

Opplysninger på hjemmesider eller i annet informasjonsmateriell som du har utarbeidet eller viser til, regnes som en del av avtalen mellom deg som arrangør og kunden.

I informasjonsmateriellet skal du gjøre oppmerksom på at opplysningene kan bli endret – før avtalen inngås.

Avbestilling

Pakkereiseloven har klare regler om kundens rett til avbestilling og avbestillingsbeskyttelse og om retten til å overdra pakkereisen. Her er hovedreglene kort oppsummert:

 • Avbestilling: Kunden har rett til å avbestille hvis det konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer eller farlige smittsomme sykdommer på eller i nærheten av reisemålet de siste 14 dagene før pakkereisen starter, og det er rimelig grunn til å anta at det vil være slik også når pakkereisen etter avtalen skal begynne (dette kalles for force majeure-hendelser).
 • Avbestillingsbeskyttelse: Kunden har rett til å avbestille en pakkereise vederlagsfritt ved sykdom, ulykker, dødsfall og lignende. Det vil si at kunden kan avbestille dersom kunden selv eller noen i husstanden eller den nærmeste familien blir plutselig og alvorlig syk, kommer ut for en ulykke eller dør, slik at det blir umulig eller uforsvarlig for kunden å gjennomføre pakkereisen.
 • Rett til å overdra reisen: Kunden har rett til å overdra pakkereisen til en person som oppfyller betingelsene for å delta på pakkereisen. Kunden må ha underrettet arrangøren eller formidleren om dette i rimelig tid før pakkereisen skal begynne.

Mangler ved reisen

En mangel kan for eksempel være at kunden får en leiebil eller lugar som er dårligere enn det som var forespeilet. I slike tilfeller er det du som reisearrangør som må ta ansvaret, for du er også ansvarlig for leveranser fra tredjeparter.

Misfornøyde restaurantgjester klager til servitør. Foto.

Reisegarantifondet

Alle som selger pakkereiser i Norge, skal være medlem av Reisegarantifondet. Fondet gir de reisende vern hvis et reiseselskap går konkurs. Hvis selskapet går konkurs før reisen starter, har kundene rett til å få refundert det de har betalt for reisen. Hvis selskapet går konkurs mens reisen pågår, har de rett til å få dekket hjemreise.

Med reisegaranti menes en erklæring fra en bank eller et forsikringsselskap stilt overfor Reisegarantifondet. Garantistene forplikter seg til å utbetale et beløp til fondet etter påkrav. De skal også betale inn et årsgebyr.

Relatert innhold


Kilder

Innst. 354 L (2017–2018). Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven) (gjennomføring av direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer). Familie- og kulturkomiteen. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2017-2018/inns-201718-354l/

Pakkereiseloven. (2018). Lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (LOV-2018-06-15-32). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-32/KAPITTEL_1#%C2%A75

Forbrukertilsynet. (u.å.). Alminnelige vilkår for pakkereiser. https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/alminnelige-vilkar-pakkereiser


CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen, Kjell Rosland og Tone Hadler-Olsen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor
Sist faglig oppdatert 21.02.2023

Læringsressurser

Regelverk for salgs- og reiselivsbedrifter