Hopp til innhold

Fagstoff

Markedsføringsloven

Markedsføringsloven regulerer hvordan og til hvem bedrifter kan markedsføre et produkt. Loven skal beskytte forbrukerne mot urimelige salgsmetoder. Den regulerer også konkurransen bedriftene imellom. Forbrukertilsynet er et offentlig organ som har til oppgave å føre tilsyn med at loven blir fulgt.

To kunstnere som sensurerer en reklameplakat med bilde av to nakne mennesker ved å feste et stort, svart klistremerke med påskriften "Sensurert av Forbrukerombudet" tvers over plakaten. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva sier markedsføringsloven?

Markedsføringsloven setter rammene for hvordan produkter kan markedsføres mot forbrukermarkedet. Loven er også styrende for hvilke avtaler bedrifter kan inngå med forbrukere. Forbrukertilsynet er det offentlige tilsynsorganet som skal sørge for at loven blir håndhevet.

Markedsføringsloven § 2 sier at markedsføring ikke må stride mot god markedsføringsskikk, og § 3 sier at markedsføringen skal utformes og presenteres slik at det ikke er tvil om at det er markedsføring.

Tenk over

Synes du det kan være vanskelig å skille mellom redaksjonelt og på nettet?

Når du ruller gjennom Instagram-feeden din, klarer du øyeblikkelig å se hva som er betalt innhold?

God forretningsskikk

Med god forretningsskikk menes den allmenne oppfatningen av hvordan bedrifter bør opptre både overfor kunder (se kap. 2 i loven) og overfor andre bedrifter (se kap. 6).

Ifølge god forretningsskikk skal for eksempel ikke bedrifter utsette forbrukere for villedende eller feilaktig produktinformasjon.

Reglene for god forretningsskikk bedrifter imellom sier særlig noe om hvordan konkurrerende virksomheter kan markedsføre produktene sine.

Lytt til podkasten nedenfor

  • Hva blir i podkasten beskrevet som god forretningsskikk?

  • Hvilke eksempler på brudd på god forretningsskikk blir nevnt?

Podkast om markedsføringsloven med advokat Morten Grandal:

Lover i markedsføring

0:00
-0:00

Markedsføringsloven § 25, også kalt generalklausulen, sier at det i næringsvirksomhet ikke må foretas en handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom. Brudd på god forretningsskikk kan være

  • etterligning av produkter, kataloger, reklamemidler og lignende
  • villedende forretningsmetoder
  • negativ omtale av konkurrentene

Med god forretningsskikk menes også å ta samfunnsansvar og utøve god etikk.

Markedsføringsloven

Les mer i markedsføringsloven på Lovdata.no.

Forbud mot urimelig, villedende og aggressiv markedsføring

Markedsføringsloven § 6 omhandler handelspraksis overfor forbrukere. Den sier at urimelig handelspraksis er forbudt:

En handelspraksis er urimelig dersom den strider mot god forretningsskikk overfor forbrukere og er egnet til vesentlig å endre forbrukernes økonomiske atferd slik at de treffer beslutninger de ellers ikke ville ha truffet. […] En handelspraksis er alltid urimelig dersom den er villedende etter § 7 eller § 8, eller aggressiv etter § 9.

For at en handelspraksis skal være villedende, må den være uriktig, uklar, uforståelig eller tvetydig, ha liten skrift eller skjule vesentlige opplysninger.

Salgsmarkedsføring

Hvis en vare blir markedsført med at den selges til nedsatt pris, har vi med salgsmarkedsføring å gjøre. Slik markedsføring kan formuleres på mange måter, for eksempel med "før- og etter-priser", "løp-og-kjøp-tilbud" eller "partivarer". Slike formuleringer gir forbrukeren et inntrykk av at prisen er satt ned, og at de får en prisfordel ved å benytte seg av tilbudet. Markedsføringen trenger ikke inneholde ordet "salg" for at det skal være salgsmarkedsføring.

Utstillingsvindu med salgsplakat hvor det står at det er halv pris på alle varer. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Lovens krav til salgsmarkedsføring

Markedsføringsloven stiller krav om at opplysninger om prisfordelen må være riktige, klare og fullstendige. Dersom opplysningene ikke stemmer, blir markedsføringen ansett som villedende og dermed forbudt etter loven.

Det regnes ikke som en prisfordel dersom et produkt alltid er på tilbud, eller dersom butikken ikke kan vise til en reell førpris når de markedsfører en etterpris. Da er dette også en form for villedende markedsføring og er forbudt. Førprisen må kunne dokumenteres, og varen må ha blitt solgt i et visst antall over en viss periode til den laveste prisen butikken eller kjeden legger til grunn som førpris.

Krav til påstander

Påstander i markedsføringen om at produkter er bærekraftige eller miljøvennlige, må kunne dokumenteres. For eksempel kan ikke en restaurant skrive at den tilbyr "lokal og kortreist mat" hvis dette ikke er riktig. Det er heller ikke lov å bruke utsagn, symboler, merkeordninger eller bilder som gir kunden et inntrykk av at noe er sant når det i realiteten ikke er det.

Om dette skriver Virke.no:

  • Påstander om bærekraft må være korrekte, tydelige og balanserte.
  • Markedsføringen skal i innhold og utforming gi et korrekt og balansert helhetsinntrykk.

  • Alle påstander om faktiske forhold må kunne dokumenteres.

En maur bærer på et stor, grønt blad med symbolet for resirkulering på. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forbrukertilsynet og Markedsrådet

Det er Forbrukertilsynet og Markedsrådet som kontrollerer og sørger for at markedsføringsloven følges. De skal føre kontrollen i samsvar med kapittel 7 i loven.

Håndheving og kontroll

Les mer om dette i markedsføringsloven kapittel 7 på Lovdata.no.

Kvinne står mellom reolene i en butikk, holder en deodorant og tar bilde av varedeklarasjonen på deodoranten med mobilkameraet sitt. Under armen holder hun et skjema. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
Kilder

Markedsføringsloven. (2009). Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) (LOV-2009-01-09-2). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-01-09-2?q=markedsf%C3%B8ringsloven#KAPITTEL_1

Rettighetsadvokatene.no. (u.å.). Markedsføringsloven §25 – god forretningsskikk. https://www.rettighetsadvokater.no/lover/markedsforingsloven-paragraf-25-god-forretningsskikk/#1

CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 16.02.2021

Læringsressurser

Regelverk for salgs- og reiselivsbedrifter

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter