Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Likeverdig tilgang til reiselivsopplevelser

Alle skal ha likeverdig tilgang til reiselivsopplevelser. Det vil si at reiselivsopplevelser – så langt det lar seg gjøre – skal være tilgjengelige for alle, uansett funksjonsevne.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Turister på utsiktsplattformen ved Trollstigen. Foto.

Utsiktsplattformen ved Trollstigen

Et samfunn for alle

Regjeringen vil med strategien Et samfunn for alle (2020–2030) bidra til en meningsfull hverdag for mennesker med funksjonsnedsettelse. Strategien skal fremme likestilling og like muligheter knyttet til
blant annet kultur- og fritidsaktiviteter.

Ny standard om likeverdig tilgang til reiselivsopplevelser

For at det skal bli lettere for reiselivsbedrifter å oppfylle kravene i likestillings- og diskrimineringsloven, fikk vi i 2018 en ny standard, NS 11036:2018 Universell utforming – Tjenester – Likeverdig tilgang til reiselivsopplevelser. Målgruppa for denne standarden er bestillere og leverandører av reiselivsrelaterte tjenester samt offentlige og private tjenesteytere.

Standarden skisserer hvordan opplevelser skal utformes slik at flest mulig besøkende kan ta del i dem uten hjelp. Den beskriver også hvordan det kan legges til rette for menneskelig assistanse dersom utformingen av det fysiske miljøet ikke strekker til.

Tilgjengelighet og likeverd

Både internasjonalt og i Norge rettes det stor oppmerksomhet mot tilrettelegging av reiselivstilbud og -aktiviteter for personer med nedsatt funksjonsevne. Ved å ta i bruk standarden – både når man oppgraderer eksisterende opplevelser, og når man utarbeider nye – kan man ifølge Standard Norge skape

bedre og mer universelt utformede løsninger, og dette vil bidra til at alle får en mer likeverdig tilgang til de ulike reiselivsopplevelsene

Mann dytter kvinne i offroad rullestol i terrenget. Foto.

Fine naturopplevelser er noe alle skal kunne ta del i.

Kilder

NOU 2005: 8. (2020). Likeverd og tilgjengelighet— Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet for alle. Justis- og beredskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2005-8/id390520/

Standard Norge. (2018, 18. mai). Ny standard om likeverdig tilgang til reiselivsopplevelser. https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/miljo-og-barekraft/2018-nyheter/ny-standard-om-likeverdig-tilgang-til-reiselivsopplevelser/.

Sist oppdatert 19.03.2021
Tekst: Cathrine Meyer Johansen (CC BY-SA)

Læringsressurser

Regelverk for salgs- og reiselivsbedrifter

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter