Hopp til innhold

Fagstoff

Likeverd og inkludering i arbeidslivet

Likeverd og inkludering er verdier som er kjempet fram gjennom historien, og som vi fortsatt må jobbe med i samfunnet.
En person går opp en trapp, og en person i rullestol tar heisen opp. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Menneskets likeverd

«Alle mennesker er like mye verdt, uavhengig av hva som ellers skiller oss.»
– Læreplanverket, overordnet del 1.1 Menneskeverdet

Om vi halter, er blinde, høye eller lave eller lager lyder som andre ikke liker, så har vi alle like stor verdi i denne verden. Menneskeverdet er det samme uansett biologiske, sosiale og kulturelle forhold som for eksempel kjønn, etnisitet og funksjonsevne.

«Variasjoner i funksjonsevnen er et naturlig uttrykk for menneskelig mangfold.»
– NOU 2005: 8

Alle skal ha likeverdige muligheter til å leve livet sitt på best mulig måte og oppleve mestring og glede. Samfunnet skal ta vare på mangfoldet og legge til rette for at alle får oppleve tilhørighet i skole, yrkesliv og samfunn. I et demokratisk samfunn skal det legges til rette for at alle kan bidra til verdiskaping gjennom aktiv deltakelse i utdanning og arbeidsliv.

Diskriminering

Diskriminering er forskjellsbehandling og kan oppfattes på ulike måter. Ingen skal bli utsatt for diskriminering. Vi kan alle oppleve at vi skiller oss ut og kjenner oss annerledes, derfor er vi avhengige av at ulikheter blir anerkjent og verdsatt.

Diskriminering som er knyttet til forskjellsbehandling som har til formål eller direkte virkning at noen stilles dårligere enn andre, kalles direkte diskriminering. Tilfeller der nøytral eller formelt lik behandling fører til diskriminerende forskjellsbehandling, kalles indirekte diskriminering. Det sentrale er å illustrere at også «lik» behandling, som fører til forskjell i resultat, omfattes av diskrimineringsbegrepet.
– NOU 2005: 8

Den enkeltes personlige overbevisning og samvittighet skal tas på alvor slik at alle kan tenke, tro og ytre seg fritt. Du skal bidra til å ivareta menneskeverdet og reflektere over hvordan du kan forhindre at det krenkes.

En person går opp en trapp, en annen sitter i rullestol nederst ved trappen. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Inkludering i yrkesfellesskapet

Et inkluderende samfunn tar vare på alle og tilbyr trivsel, læring og mestring. Med en raus og støttende holdning kan vi alle bidra til faglig og sosial utvikling.

Mennesker er sårbare og gjør feil. Tilgivelse, nestekjærlighet og solidaritet er nødvendig for at mennesker skal vokse og utvikle seg.

Omsorg og omtanke bidrar til trygghet og trivsel. Når du føler deg trygg, kan du lettere lære, mestre og utfordre deg selv. Trivsel handler om å føle seg vel sammen med andre og i sitt eget selskap.

I et inkluderende miljø får du lov til å delta i alle aktiviteter du ønsker, også de som er for lette eller for vanskelige for deg. Det gir deg mulighet til å velge om du vil utfordre deg selv eller ta det rolig. Det gir deg også mulighet til å utforske grensene dine og oppdage ditt samspill med andre.

Vennskap skaper tilhørighet og gjør oss alle mindre sårbare. Når vi selv opplever å bli anerkjent og vist tillit, lærer vi å verdsette både oss selv og andre.

Vi har alle en historie med oss fra barndommen og oppveksten. Det kan være veldig positivt, tragisk eller en blanding av litt av hvert. Denne historien preger oss og gjør oss til den vi er. Dersom du klarer å møte andre med respekt og anerkjennelse, bidrar det til en opplevelse av tilhørighet.

Oppgaver

Du er ansatt i en bedrift.

  1. Hva er et godt arbeidsmiljø for deg, og hvordan kan du bidra?

  2. Hvordan kan du bidra til å inkludere en kollega som føler seg utenfor?

  3. Hva kan du gjøre om du oppdager at en kollega blir diskriminert?

Refleksjon

Er det plass og muligheter for en person med funksjonshemming i ditt yrke? Hvordan kan det ordnes?

Kilder

NOU 2005: 8

Læreplanverket, overordnet del, 1.1 Menneskeverdet

Læreplanverket, overordnet del, 3.4 Opplæring i lærebedrift og arbeidsliv

CC BY-SASkrevet av Sissel Paaske.
Sist faglig oppdatert 03.05.2021

Læringsressurser

Arbeidsliv