Hopp til innhold

Fagstoff

Regelverk – forholdet til de ansatte

Norges lover inneholder flere lover som regulerer forholdet mellom bedrifter og deres ansatte. Arbeidsgivere har mange forpliktelser. De må for eksempel følge ferieloven, folketrygdloven, arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven.
Logoen til Lovdata. Illustrasjon med tekst.

Ferieloven

Ansatte har krav på og plikt til å ta ferie. Det er regler for når de skal ta ferien, og for når de skal melde inn ferieønskene sine, slik at bedriften har mulighet til å planlegge driften mens de ansatte har ferie.

Folketrygdloven

Folketrygdloven gjelder for alle som er bosatt i Norge. Den skal sikre oss økonomisk trygghet i ulike situasjoner og faser av livet, for eksempel hvis vi blir syke, hvis vi blir arbeidsledige, og når vi blir gamle. Folketrygdloven gir bedrifter mange forpliktelser overfor sine ansatte. Hvis for eksempel en ansatt blir sykemeldt, er det bedriften som må betale sykepengene de første 16 kalenderdagene av sykefraværet.

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven inneholder blant annet regler som setter krav til både bedrifter og ansatte når det gjelder helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Se filmen "Helsefremmende Arbeidsplasser" (vimeo.com)

Ingen ansatte skal risikere å bli syke eller skadet på arbeidsplassen, og bedriften er ansvarlig for å unngå det. Bedriften plikter å sette i verk tiltak for å sikre helsen, miljøet og sikkerheten på arbeidsplassen.

Arbeidsmiljøloven skal også sikre gode ansettelsesforhold og sørge for likestilling og likebehandling i arbeidslivet. De ansatte i en bedrift skal blant annet velge et som skal ivareta dem og deres interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Alle bedrifter med femti eller flere ansatte plikter å ha et arbeidsmiljøutvalg. Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av representanter fra både arbeidsgiveren og de ansatte. Formålet med arbeidsmiljøutvalget er å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø i bedriften. Utvalget skal møtes minst fire ganger i året, og de skal utarbeide en årlig rapport for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i bedriften.

Bedrifter har også plikt til å drive internkontroll. Det er et systematisk forbedringsarbeid innenfor HMS der bedriftene kontinuerlig vurderer egen virksomhet og risiko. Regler og retningslinjer for arbeidet med internkontroll finner vi i Internkontrollforskriften.

Likestillings- og diskrimineringsloven

Alle mennesker har rett til å bli behandlet på samme måte. Likestilling betyr i denne loven likeverd, like muligheter og like rettigheter.

Formålet med loven er å fremme likestilling og hindre diskriminering. Det kan være diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, alder og andre vesentlige forhold ved en person.

Les lovene på Lovdata.no

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen, Monica Gjertsen Steinbakken og Vegard Floor Søvik. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 15.03.2021

Læringsressurser

Arbeidsliv