Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Rasjonale funksjoner og vertikale asymptoter

Disse oppgavene med grenseverdier til rasjonale funksjoner kan løses med og uten digitale verktøy.

2.1.30

fx=2x+4x-4

a) Hva kaller vi denne typen funksjoner, og hva kjennetegner dem?

Løsning

Det er en rasjonal funksjon, siden telleren og nevneren er polynomer. En rasjonal funksjon er ikke definert når nevneren er lik 0, og funksjonen til f er ikke definert for de x-verdiene som gjør at nevneren blir 0.

b) Fyll ut verditabellen: x01233,53,9944,01567fx

Løsning

x01233,53,9944,01567fx-1-2-4-10-22-119812021486

c) Se på verditabellen og beskriv hva som skjer når x-verdien nærmer seg 4. Hvilken betydning har det for grafen til f?

Løsning

Når x-verdier nærmer seg 4 fra den negative sida av x-aksen, slik som når x er lik 3,99 i verditabellen, minker verdien til fx mye. Grafen avtar raskt. Når x-verdier nærmer seg 4 fra den positive sida av x-aksen, slik som når x er lik 4,01 i verditabellen, stiger verdien til fx mye. Grafen vokser raskt.

d) Se på verditabellen og beskriv hva som skjer når x=4. Hvilken betydning har det for grafen til f?

Løsning

Det er ikke mulig å finne en fx-verdi for x er lik 4, siden nevneren blir 0. Grafen eksisterer ikke for x=4.

e) Finn den vertikale asymptoten uten bruk av digitale verktøy.

Løsning

Vi setter nevneren lik 0 for å finne den vertikale asymptoten:

x-4 = 0x = 4

Vi har funnet en vertikal asymptote for x=4.

f) Bruk digitale verktøy til å tegne funksjonen fx=2x+4x-4.

Løsning

Vi tegner grafen til fx=2x+4x-4:

Grafen til f av x er tegnet i et koordinatsystem der x-aksen går fra minus 8 til 16 og y-aksen går fra minus 8 til 14. Grafen til f minker mot minus uendelig når den nærmer seg x er lik 4 fra venstre side, mens den vokser mot uendelig når den nærmer seg x er lik 4 fra høyre side. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

g) Finn den vertikale asymptoten til f ved hjelp av digitale verktøy.

Løsning

Vi velger kommandoen Asymptote(<Funksjon>) og skriver f for "funksjon". Da finner vi den vertikale asymptoten, ei rød stiplet linje, for x=4.

Grafen til f av x er tegnet i et koordinatsystem der x-aksen går fra minus 6 til 14 og y-aksen går fra minus 6 til 10. Grafen til f minker mot minus uendelig når den nærmer seg x er lik 4 fra venstre side, mens den vokser mot uendelig når den nærmer seg x er lik 4 fra høyre side. En vertikal asymptote er tegnet inn for x er lik 4, og en horisontal asymptote er tegnet inn for y er lik 2. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

h) Får du flere asymptoter eller linjer? Hva kan den siste linja være?

Løsning

Linja y=2, den røde stiplede linja, er en horisontal asymptote for f. Den viser hvilken verdi grafen nærmer seg når x vokser mot ±.

2.1.31

fx=3x+6x2-4

a) Regn ut grenseverdiene for f når x går mot ±2.

Løsning

limx±2fx = limx±23x+6x2-4 = limx±23(x+2)(x+2)(x-2)= limx±23x-2 

limx+23(x-2)=32-2=30=+

limx-23x-2= 3-2-2 ==- 34 

b) Regn ut grenseverdien for f når x går mot ±2 ved hjelp av digitale verktøy.

Løsning

Vi bruker CAS i GeoGebra. Vi velger kommandoen Grenseverdi ( <Uttrykk> , <Verdi> ) og får:

CAS-utregning i GeoGebra. På linje 1 er det skrevet Grenseverdi parentes 3 x pluss 6 i telleren og x i andre minus 4 i nevneren komma 2 parentes slutt. Svaret er spørsmålstegn. På linje 2 er det skrevet Grenseverdi parentes 3 x pluss 6 i telleren og x i andre minus 4 i nevneren komma minus 2 parentes slutt. Svaret er minus 3 firedeler. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

c) Hva kan vi si om funksjonen ut ifra grenseverdiene vi fant i a) og b)?

Løsning

Funksjonen eksisterer ikke for når x=2, mens den får verdien fx=-34 når x=-2. Funksjonen har ingen asymptote i x=-2, siden vi kan forkorte uttrykket og få fx = 3x+6x2-4= 3(x+2)(x+2)(x-2)= 3x-2

d) Finn den vertikale asymptoten til f ved hjelp av regning.

Løsning

Vi setter nevneren lik 0.

x2-4 = 0x2 = 4x = 2  x =-2

Vi undersøker om x=2 er en vertikal asymptote.

Så setter vi x=2 inn i telleren: 3·2+6=12.

Telleren er et tall forskjellig fra null, og nevneren er null for  x=2, så x=2 er en vertikal asymptote.

Vi setter x=-2 inn i telleren: 3·(-2)+6=0.

Både telleren og nevneren er null for x=-2 . Det gir et 00-uttrykk. Funksjonen kan da ha en grenseverdi når x nærmer seg -2. Grenseverdien fant vi i a). Grenseverdien for x=-2 er -34. Grenseverdien eksisterer, og vi får ingen asymptote for x=-2.

e) Hvilken sammenheng er det mellom grafen til f og den vertikale asymptoten til f?

Løsning

Den vertikale asymptoten til f lager ei rett linje som grafen til f bare kan nærme seg, men ikke krysse.

f) Bruk digitale verktøy til å tegne f sammen med asymptotene til f.

Løsning

Grafen til fx=3x+6x2-4:

Grafen til f av x er tegnet i et koordinatsystem der x-aksen går fra minus 8 til 8 og y-aksen går fra minus 8 til 8. Grafen til f minker mot minus uendelig når den nærmer seg x er lik 2 fra venstre side, mens den vokser mot pluss uendelig når den nærmer seg x er lik 2 fra høyre side. En vertikal asymptote er tegnet inn for x er lik 2, og en horisontal asymptote er tegnet inn for y er lik 0. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

2.1.32

Finn definisjonsområdet og eventuelle vertikale asymptoter for hver av funksjonene under.

a) fx=x2-2x2+4

Løsning

Funksjonen er en rasjonal funksjon, og den er ikke definert for x-verdier som gir 0 i nevneren. Vi setter nevneren lik 0:

x2+4 = 0x2 = -4

Det er ingen x-verdier som gir 0 i nevneren.

Definisjonsområdet for f er Df=. Funksjonen har ingen vertikale asymptoter, siden den er definert for alle verdier av x.

b) gx=x+1x2-4

Løsning

Funksjonen er en rasjonal funksjon, og den er ikke definert for x-verdier som gir 0 i nevneren. Vi setter nevneren lik 0:

x2-4 = 0x2 = 4x = 2  x = -2

Vi sjekker om telleren blir 0 for x=2: 2+1=3.

Vi sjekker om telleren blir 0 for x=-2: -2+1=-1.

Både x=2 og x=-2 er asymptoter for f(x). Definisjonsområdet for g er Dg=\-2, 2 .

c) hx=4x2x2-x

Løsning

Funksjonen er en rasjonal funksjon, og den er ikke definert for x-verdier som gir 0 i nevneren. Vi setter nevneren lik 0:
x2-x = 0x(x-1) = 0x = 0  x = 1

Vi sjekker om telleren blir 0 for x=0: 4·02=0. Det gir et 00-uttrykk. Funksjonen kan da ha en grenseverdi når x nærmer seg null.

Grenseverdien finner vi slik:

limx04x2x2-x = limx04x2x(x-1)= 4·00-1 = 0-1 = 0

Grenseverdien eksisterer, og vi får ingen asymptote for x=0.

Vi sjekker om telleren blir 0 for x=1: 4·12=4. Telleren er et tall forskjellig fra null, og nevneren er null for x=1, så  x=1 er en vertikal asymptote. Definisjonsområdet for h er Dh=\1 .

d) ix=x2-2x2+5x+6

Løsning

Funksjonen er en rasjonal funksjon, og den er ikke definert for x-verdier som gir 0 i nevneren. Vi setter nevneren lik 0: x2+5x+6 = 0(x+2)·(x+3) = 0x = -2  x = -3.

Vi sjekker om telleren blir 0 for x=-2: (-2)2-(-2) = 4+2 = 6.

Vi sjekker om telleren blir 0 for x=-3: (-3)2-2=9-2=7.

Både x=-2 og x=-3 er asymptoter for ix. Definisjonsområdet for i er Di=\ -2, -3 .

2.1.33

Regn ut eventuelle vertikale asymptoter til funksjonene uten bruk av hjelpemidler. Prøv å beskrive hva den vertikale asymptoten forteller om funksjonen i hvert enkelt tilfelle. Til slutt bruker du digitale verktøy til å tegne funksjonen, og for å se om du fant de riktige asymptotene.

a) fx=x+3x-1

Løsning

Vi setter nevneren lik 0:

x-1 = 0x = 1

Vi sjekker om telleren blir 0 for x=1: 1+3=4. x=1 er en vertikal asymptote for f. Det betyr at funksjonen ikke eksisterer for x=1, og at grafen ikke kan krysse linja x=1. Vi ser på hva som skjer når grafen nærmer seg asymptoten x=1 fra

venstre side: limx1-fx=-

høyre side: limx1+fx=

Vi tegner grafen med GeoGebra og finner asymptotene:

Grafen til funksjonen f av x er lik parentes x pluss 3 parentes slutt delt på parentes x minus 1 parentes slutt er tegnet for x-verdier mellom minus 4 og 8. I tillegg er den loddrette eller vertikale linja x er lik 1 tegnet. Grafen til f kryper inntil linja og er stigende når x nærmer seg 1 fra den positive sida. Grafen kryper inntil linja og er synkende når x nærmer seg 1 fra den negative sida. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

b) gx=x2-4x2-9

Løsning

Vi setter nevneren lik 0:

x2-9 = 0x2 = 9x  = ±3

Vi sjekker om telleren blir 0 for x=3: 32-4=5.

Vi sjekker om telleren blir 0 for x=-3: (-3)2-4=5.

Både x=-3 og x=3 er vertikale asymptoter for g. Det betyr at funksjonen ikke eksisterer for x=-3 og x=3, og at grafen ikke kan krysse linjene som er asymptoter.

Vi ser på hva som skjer når grafen nærmer seg asymptoten x=-3 fra

venstre side: limx-3-gx=+

høyre side: limx-3+gx=-

Så ser vi på hva som skjer når grafen nærmer seg asymptoten x=3 fra

venstre side: limx3-gx=-

høyre side: limx3+gx=+

Vi tegner grafen med GeoGebra og finner asymptotene:

Grafen til funksjonen f av x er lik parentes x i andre minus 4 parentes slutt delt på parentes x i andre minus 9 parentes slutt er tegnet for x-verdier mellom minus 7 og 8. I tillegg er 2 loddrette eller vertikale linjer tegnet for x er lik minus 3 og x er lik 3. Grafen til f kryper inntil linja og er stigende når x nærmer seg minus 3 fra den negative sida. Grafen kryper inntil linja og er synkende når x nærmer seg 3 fra den negative sida. Grafen er synkende og kryper inntil linja x er lik minus 3 når den nærmer seg denne linja fra den positive sida. Grafen er voksende når x nærmer seg 3 fra den positive sida. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

c) hx=x2-3x2-5x-6

Løsning

Vi setter nevneren lik 0:

x2-5x-6 = 0(x-6)(x+1) = 0x= 6  x=-1

Vi sjekker om telleren blir 0 for x=6: 62-3 = 36-3 = 33 x=6 er en vertikal asymptote for hx.

Vi sjekker om telleren blir 0 for x=-1: -12-3 = 1-3 = -2 x=-1 er en vertikal asymptote for hx.

Vi ser på hva som skjer når grafen nærmer seg asymptoten x=6 fra

venstre side: limx6-hx=-

høyre side: limx6+hx=+

Så ser vi på hva som skjer når grafen nærmer seg asymptoten x=-1 fra

venstre side: limx-1-hx=-

høyre side: limx-1+hx=+

Vi tegner grafen med GeoGebra og finner asymptotene:

Grafen til funksjonen f av x er lik parentes x i andre minus 3 parentes slutt delt på parentes x i andre minus 5 x minus 5 parentes slutt er tegnet for x-verdier mellom minus 6 og 10. I tillegg er de loddrette eller vertikale linjene x er lik minus 1 og x er lik 6 tegnet. Den vannrette linja y er lik 1 er tegnet. Grafen til f kryper inntil linja x er lik minus 1 fra den negative sida og er avtagende. Grafen til f er voksende når man nærmer seg x er lik minus 1 fra den positive sida. Grafen til f er synkende og kryper inntil linja x er lik 6 når man nærmer seg linja fra den negative sida. Grafen til f er voksende når man nærmer seg linja x er lik 6 fra den positive sida. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

d) ix=x+2x2-4

Løsning

Vi setter nevneren lik 0:

x2= 4x = ±2

Vi sjekker om telleren blir 0 for x=2 : 2+2=4 x=2 er en vertikal asymptote for ix.

Vi sjekker om telleren blir 0 for x=-2: -2+2=0 x=-2 er ikke en vertikal asymptote for i(x).

Vi ser på hva som skjer når grafen nærmer seg asymptoten x=2 fra

venstre side: limx2-ix=-

høyre side: limx2+ix=

Så tegner vi grafen med GeoGebra og finner asymptotene:

Grafen til funksjonen f av x er lik parentes x pluss 2 parentes slutt parentes x i andre minus 4 parentes slutt. F er tegnet for x-verdier mellom minus 4 og 7. I tillegg er den loddrette eller vertikale linja x er lik 2 tegnet, og den vannrette linja y er lik 0. Grafen til f synker når den nærmer seg linja x er lik 2 fra den negative sida. Grafen til f er voksende når man nærmer seg x er lik 2 fra den positive sida. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

CC BY-SASkrevet av Viveca Thindberg.
Sist faglig oppdatert 11.05.2021

Læringsressurser

Grenseverdi