Hopp til innhold

Fagstoff

Rasjonale funksjoner og vertikal asymptote

Rasjonale funksjoner vil som regel ha en vertikal asymptote der nevneren i funksjonsuttrykket er null. Men dette gjelder ikke alltid!

En rasjonal funksjon er en funksjon som kan skrives som en brøk der telleren og nevneren er polynomer.

Polynomene kan ha grad null, derfor er for eksempel også funksjonen 1x en rasjonal funksjon.

Vertikal asymptote

Vi undersøker funksjonen f gitt ved

fx=x-2x+2.

En brøk er ikke definert når nevneren er lik null. Vi undersøker om fx har noen grenseverdi når x nærmer seg -2. Vi regner ut telleren og nevneren hver for seg.

-2-2 = -4-2+2=0

Det betyr at limx-2x-2x+2 ikke eksisterer.

Når x nærmer seg verdien -2 fra venstre, vokser funksjonsverdiene over alle grenser.

Vi skriver

fx når x-2- eller limx-2-fx=

(Legg merke til hvordan vi markerer at x nærmer seg -2 fra venstre.)

Når x nærmer seg verdien -2 fra høyre, avtar funksjonsverdiene uten grenser.

Vi skriver fx- når x-2+ eller limx-2+fx=-

Grafen til funksjonen f av x er lik parentes x minus 2 parentes slutt delt på parentes x pluss 2 parentes slutt er tegnet for x-verdier mellom minus 9 og 7. I tillegg er den loddrette eller vertikale linja x er lik minus 2 tegna. Grafen til f kryper inntil linja og er stigende når x nærmer seg minus 2 fra den negative siden og kryper inntil linja og er synkende når x nærmer seg minus 2 fra den positive siden.  Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvis en funksjon fx eller - når xa fra den ene eller andre siden, så er linjen  x=a  en vertikal asymptote for grafen til f.

Når x nærmer seg a, så vil grafen nærme seg linjen  x=a.

Dette betyr at linjen  x=-2  er en vertikal asymptote for grafen til fx i eksempelet over.

Ut fra ovenstående kan vi si at  x=a  er en vertikal asymptote for en rasjonal funksjon fx hvis nevneren blir null og telleren blir et tall forskjellig fra null for  x=a.

Eksempel

fx=3x2x2-x

Vi finner når nevneren er lik null.

  x2-x = 0xx-1=0       x=0    x-1=0       x=0    x=1

Det er her to mulige vertikale asymptoter, x=0 og x=1.

Vi undersøker først om  x=1  er en vertikal asymptote ved å sette 1 inn i telleren.

3·12=3

Telleren er et tall forskjellig fra null og nevneren er null for  x=1, så  x=1  er en vertikal asymptote.

Vi undersøker så om  x=0  er en vertikal asymptote.

3·02=0

Både teller og nevner er null for  x=0.

Funksjonen kan da ha en grenseverdi når x nærmer seg null.

Grenseverdien finner vi slik

limx0 fx=limx0 3x2x2-x=limx0 3·x·xx·x-1=limx0 3·xx-1=3·00-1=0

Grenseverdien eksisterer og vi får ingen asymptote for  x=0.

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 10.12.2020

Læringsressurser

Grenseverdi