Hopp til innhold

Fagstoff

Hvordan merkes farlig gods?

Når du skal transportere farlig gods i større mengder, må lastebilen være merket med fareseddel og farenummer. Det fins et internasjonalt system for å klassifisere kjemikalier og for å merke dem.
Baksiden av en ESSO-tankbil. Bilen er merket med faresedler og farenummer. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvorfor er merking viktig?

Dersom du kjører en lastebil som inneholder en viss mengde farlig gods, må bilen merkes. Merkinga skal sørge for at både andre trafikanter og brann- og redningspersonell vet hvordan de skal forholde seg dersom det oppstår en ulykke.

Hvordan ser merkinga ut?

Det fins et internasjonalt system for å klassifisere, merke og emballere kjemikalier. Merkinga skal formidle hvilken fysisk fare et kjemisk stoff kan utgjøre, og hvilke virkninger stoffet kan ha på helse og miljø.

Kollasj som viser eksempler på faremerking på lastebiler. Farenumrene i eksemplene er 30 og 33, og UN-numrene er 1203, 1274, 1219 og 1223.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oransje skilt

Et oransje skilt på et kjøretøy eller ei jernbanevogn viser at det transporteres farlig gods. Ved transport på tank- og batterikjøretøyer, samt ved transport i bulk, brukes oransje skilt med tall (farenummer og UN-nummer).

Farenummer

Det øverste tallet på det oransje skiltet er farenummeret. Oversikten nedenfor viser hvilken type fare en kjemikalie representerer:

Tall

Type fare

Tall

Type fare

0

ingen fare

6

giftig

2

gass

7

radioaktiv

3

brannfarlig væske eller gass

8

etsende

4

brannfarlig fast stoff

9

risiko for voldsom reaksjon

5

oksiderende

X

farlig reaksjon med vann

Dersom farenummeret består av flere sifre, står det første sifferet for primærfaren, mens det andre og eventuelt tredje sifferet representerer rfarer. To like sifre etter hverandre står for en særlig sterk fare. Dersom det siste sifferet er null, betyr det "ingen sekundærfare".

Eksempler
 • 20 kvelende gass eller gass, uten tilleggsrisiko

 • 22 nedkjølt flytende gass, kvelende

 • 23 brennbar gass

 • 268 giftig gass, etsende

 • 30 brannfarlig væske

 • 33 meget brannfarlig væske

 • 80 etsende eller svakt etsende stoff

UN-nummer

Det nederste tallet på det oransje skiltet er UN-nummeret. Det angir hvilket farlig stoff eller hvilken stofftype som transporteres.

Eksempler
 • 1274 propanol (propylalkohol)

 • 1219 isopropanol

 • 1223 parafin

 • 1830 svovelsyre

 • 1202 diesel

 • 1203 bensin

Faresymboler (faresedler)

Faresymbolene er piktogrammer, det vil si forenkla bilder som skal være forståelig for alle, lett å oppfatte og lett å huske.

Faresymbol for kjemikalier som er giftige for vannmiljøet. Piktogrammet viser en død fisk. Illustrasjon.

For eksempel viser faresymbolet for kjemikalier som er giftige for vannmiljøet, en død fisk. At fisken er død, skjønner vi av at fisken ligger med buken opp.

I Norge skal for øvrig alle kjemiske produkter som inneholder farlige kjemikalier over en viss mengde, ha faremerking på norsk. Farlige kjemikalier skal også merkes med spesielle advarselsetninger i tillegg til faresymbolene.

Brosjyren "Merking av kjøretøy ved transport av farlig gods" fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sammenfatter informasjon om merking og beskriver kort hva du som sjåfør må gjøre dersom det skjer en ulykke under transport av farlig gods. Skriv gjerne ut brosjyren og ha den lett tilgjengelig.

Filer

CC BY-NCSkrevet av Mette Broen. Rettighetshaver: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Sist faglig oppdatert 15.12.2021

Læringsressurser

Vegtransport av farlig gods