Hopp til innhold

Fagstoff

Krav til kjøretøy med farlig gods

Du må kjenne merkingen av kjøretøy som transporterer farlig gods, selv om du ikke transporterer slikt gods selv. Merkingen er jo et varsel til andre trafikanter.
Lastebil med oransje skilt i front. foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Merking av kjøretøy

En transportenhet som transporterer farlig gods, skal være merket foran og bak med oransje skilt. Skiltene skal være reflekterende og ha svart ramme (15 mm). Formatet på skiltene er 40 cm x 30 cm. Et kjøretøy som transporterer eksplosiver eller radioaktivt materiale, samt tank- eller bulktransport, skal dessuten være merket på begge sider og bak med den eller de faresedlene som svarer til lasten. De oransje skiltene kan også være avdelt på midten med en svart horisontal linje med strekbredde 15 mm.

Tallkoder

På kjøretøy som frakter farlig gods som stykkgods, er det ingen tallkoder på det oransje skiltet. Når lasten befinner seg i tank- eller bulkkjøretøy, skal hver tank eller tankseksjon være merket med oransje skilt med tallkoder:

  • Det øverste tallet kalles farenummer. Farenummeret gir beskjed om godsets farlige egenskaper. Det består av to eller tre siffer som viser faren ved stoffet. Se 5.3.2.3.2 i del 5.
  • Det nederste tallet kalles UN-nummer (stoffnummer). UN-nummeret er et firesifret tall som viser hva slags vare det dreier seg om. I tabell 3.2A i del 3 finner du en oversikt over UN-numrene og hva de betyr.
Oransje skilt med tallkombinasjon i to rader foran på lastebil.foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Dersom hele transportenheten har samme last, kan tallkodene stå på de oransje skiltene foran og bak. Da er det ikke nødvendig at selve tanken er merket med oransje skilt med tallkombinasjon – bare faresedler. Ved brann skal tallene være leselige i minst 15 minutter. Ved tildekking av oransje skilt med presenning må også presenningen kunne tåle brann i 15 minutter.

Last med flere stoff

Ved tanktransport av enkelte varer i klasse 3 er det tillatt å merke hele transportenheten med det stoffet som har lavest flammepunkt, når transportenheten er lastet med flere stoffer. Dette gjelder bare UN-1202, UN-1203, UN-1223 og drivstoff for luftfartøy UN-1268 og UN-1863.

Transport i tank eller bulk

Ved transport i tank eller bulk skal transportenheten også merkes med fareseddel på begge sidene og bak. På tankkonteinere, MEGC-er, vanlige konteinere og multielementtanker skal faresedlene stå på begge sider og begge endene.

Du finner svaret på hvilke farenummer, stoffnummer og faresedler som skal brukes ved transport i tank og bulk, i tabell 3.2A kolonnene (1), (5) og (20) i del 3 i ADR-boka.

Brannslukningsutstyr

Det stilles spesielle krav til utstyr på transportenheter som skal farlig gods. De skal blant annet ha minst ett bærbart brannslokkingsapparat på 2 kg i brannklassene A, B og C, beregnet på å slokke brann i motor eller førerhus. Apparatet skal være plassert lett tilgjengelig i førerhuset.

Brannslokkingsapparat i bil. foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I tillegg gjelder for transportenheter med største tillatte masse

  • over 7,5 tonn: ett eller flere håndslokkeapparater for brannklassene A, B og C på til sammen 12 kg. Minst ett av apparatene skal ha en kapasitet på 6 kg
  • over 3,5 tonn til og med 7,5 tonn: ett eller flere håndslokkeapparater for brannklassene A, B og C på til sammen 8 kg. Minst ett av apparatene skal ha en kapasitet på 6 kg
  • 3,5 tonn: ett eller flere håndslokkeapparater for brannklassene A, B og C på til sammen 4 kg

Selv om brannslokkingsapparatet som kreves for å slokke brann i førerhytte/motorrom kommer i tillegg til de sistnevnte apparatene, kan vi trekke fra kapasiteten ved beregning av minimumskapasiteten.

Eksempel:

Kjøretøy større enn 7,5 tonn = totalt 12 kg (fordelt på minst to apparater).

Kjøretøy 3,5–7,5 tonn = totalt 8 kg (fordelt på minst to apparater).

Kjøretøy til og med 3,5 tonn = totalt 4 kg (fordelt på minst to apparater).

Annet utstyr

Hver transportenhet som transporterer farlig gods, skal også ha med seg:

  • varselvest, lommelykt, beskyttelseshansker og øyebeskyttelse for hvert av kjøretøyets mannskaper
  • minst én stoppekloss per kjøretøy
  • to frittstående varselsignaler
  • øyeskyllemiddel (ikke nødvendig for kolli med faresedlene nr. 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 og 2.3)

I tillegg kan det være tilleggskrav for enkelte klasser, for eksempel om å ha med åndedrettsbeskyttelse, spade, drypptetning og oppsamlingsbeholder av plastikk (gjelder bare faresedlene nr. 3, 4.1, 4.3, 8 og 9).

Godkjenningsattest

Tankkjøretøy på over 1000 liter, kjøretøy med løstanker på over 1000 liter, batterikjøretøy med samlet volum på over 1000 liter og kjøretøy beregnet på transport av tankkonteinere, multimodale tanker eller MEGC-er (multielement gasskonteinere) med individuelt volum over 3000 liter som brukes til transport av farlig gods, skal ha en spesiell godkjenningsattest. Godkjenningsattesten utstedes av vegkontoret og er gyldig i ett år. I tillegg skal kjøretøy som er beregnet på transport av eksplosive varer og gjenstander (EX/II- og EX/III-kjøretøy) og MEMU-kjøretøy (mobil produksjonsenhet), ha tilsvarende godkjenningsattest.

CC BY-SASkrevet av Bernhard Hauge og Per Haukeberg. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 28.11.2018

Læringsressurser

Vegtransport av farlig gods