Hopp til innhold

Åarjelsaemien voestesgïeline (Utgått) (PB)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Retorihke

Dïejvesh retorihkeste maehtieh nuhteligs årrodh juktie teeksth buerebe guarkedh. Retorihke aaj maahta viehkine årrodh gosse edtjh håaledh jallh tjaeledh jïh aaj nuhteligs gosse edtjh analyseradidh jallh toelhkestidh maam jeatjebh tjaaleme jallh jeahteme.