Hopp til innhold

Åarjelsaemien voestesgïeline (Utgått) (PB)

Tjaaleldh govlesadteme

Tjaaleldh govlesadteme lea saemien lohkedh jïh saemien tjaeledh. Datne dov tjaaleldh govlesadtemem evtiesovvh gosse ovmessie sjangerigujmie barkh. Jis edtja hijvenlaakan tjaaleldh govlesadtedh, dle daerpies maehtedh maereles tjaalegh darjodh mah leah dåastoejasse sjïehtedamme.

Læringsressurser

Tjaaleldh govlesadteme