Hopp til innhold

UTGÅTT - Åarjelsaemien voestesgïeline (PB) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Sjangerh

Iktegisth gosse datne lohkeminie jïh tjaelieminie dellie hijven maam akt daejredh sjangeri bïjre. Sjangere-daajroe joekoen vihkeles dutnjien gosse edtjh tjaeledh, dan åvteste dellie maallem åadtjoeh guktie tjaeledh. Daennie teemesne lïerh guktie sjangerh jarkesieh jïh guktie orre sjangerh sjidtieh.

Læringsressurser

Sjangerh

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter