Hopp til innhold

Åarjelsaemien voestesgïeline (Utgått) (PB)

Retorihke

Dïejvesh retorihkeste maehtieh nuhteligs årrodh juktie teeksth buerebe guarkedh. Retorihke aaj maahta viehkine årrodh gosse edtjh håaledh jallh tjaeledh jïh aaj nuhteligs gosse edtjh analyseradidh jallh toelhkestidh maam jeatjebh tjaaleme jallh jeahteme.

Retorihken bïjre

Fïerhten biejjien datne gyhtjelassh åadtjoeh mah krievieh datne tjoerh dov vuajnoem tjïelkestidh. Dellie tjoerh dov vuajnoem jeatjabidie buerkiestidh. Datne tjoerh buerkiestidh man åvteste dov lea reaktoe jallh man åvteste datne ussjedh guktie darjoeh.

Læringsressurser

Retorihken bïjre