Hopp til innhold

Åarjelsaemien voestesgïeline (Utgått) (PB)

Saemien lidteratuvre

Daennie teemesne saemien lidteratuvren bïjre lïerh. Saemien lidteratuvre dovne njaalmeldh jïh tjaaleldh tjaalegh. Tjaalegh guktie romaanh, dikth, soptsesh, aamhtese-provsa, heamturh, laavlomh, joejkeme-teeksth jnv.