Hopp til innhold

UTGÅTT - Åarjelsaemien voestesgïeline (PB) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Saemien lidteratuvre

Daennie teemesne saemien lidteratuvren bïjre lïerh. Saemien lidteratuvre dovne njaalmeldh jïh tjaaleldh tjaalegh. Tjaalegh guktie romaanh, dikth, soptsesh, aamhtese-provsa, heamturh, laavlomh, joejkeme-teeksth jnv.