Hopp til innhold

Åarjelsaemien voestesgïeline (Utgått) (PB)

Argumentasjovne

Argumenteradidh lea mubpide tsevtsedh. Mijjieh argumenteradibie dan åvteste mijjieh sïjhtebe govlehtoevedh jïh mubpijste guarkeme sjïdtedh, jïh dan åvteste mijjieh sïjhtebe jeatjebh edtjieh mijjine sïemes årrodh.