Hopp til innhold

Åarjelsaemien voestesgïeline (Utgått) (PB)

Soptsesh

Soptsese mij dïhte? Ij iktegisth aelhkie daejredh jis akte tjaalege lea soptsese, vaajese, heamturh jnv. Almetjh gujhth iktegisth soptsestamme jïh mijjieh fïerhten biejjien maam akt soptsestibie. Gosse mijjieh dellie soptsestibie maam dååjreme jallh mij heannadamme dellie mijjieh soptsesem darjobe.