Hopp til innhold

UTGÅTT - Åarjelsaemien voestesgïeline (PB) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Lyrihke

Daennie teemesne datne åadtjoeh lyrihken bïjre lohkedh. Datne maahtah faage-tjaalegem lyrihken bïjre lohkedh jïh dikth lohkedh. Datne åadtjoeh aaj lïeredh guktie maahtah diktem analyseradidh jïh lissine maahtah laavenjassh darjodh.