Hopp til innhold

Fagartikkel

Barn med fortrinnsrett for plass i barnehagen

Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder et oppvekstmiljø som både gir utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå, og trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

LK06
Barn leker ute i barnehagen. foto.

Fortrinnsrett

Barn med særskilte behov har fortrinnsrett for plass i barnehagen. Barnehagearenaen ser ut til å være den beste arenaen for å inkludere alle barn og gi dem mulighet til å delta i aktiviteter sammen med andre. De aller fleste barn med særskilte behov har barnehageplass, og undersøkelser viser at de aller fleste trives i barnehagen. Imidlertid får barn med funksjonshemninger og utviklingshemninger ofte en marginalisert rolle i barnegruppa og deltar i mindre grad i spontan lek.

Det ble fastsatt en ny rammeplan for barnehagene i 2006. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven, og den skal ifølge Kunnskapsdepartementet være mer tydelig om innholdet i og oppgavene til barnehagen, og også om hvilket ansvar personalet har. Rammeplanen legger vekt på hvor viktig det er å ha et kompetent personale og et godt læringsmiljø. Regjeringen har satt av 50 millioner kroner til en kompetanseplan for ansatte i barnehagesektoren. Regjeringens mål på barnehageområdet er full dekning, høy kvalitet, mangfold i tilbudet og lav pris.

I Stortingsmelding 40 (2002–2003) «Nedbygging av funksjonshemmende barrierer» står det at regjeringen har følgende mål med hensyn til barn med nedsatt funksjonsevne:

  1. økt tilgjengelighet både i private og kommunale barnehager
  2. reell valgfrihet med hensyn til valg av barnehageplass
Sist oppdatert 24.09.2018
Skrevet av NAKU

Læringsressurser

Kunnskap om funksjonshemninger