Hopp til innhold

Fagartikkel

Støttekontakt og ferie

Støttekontakttjenesten skal gjøre det mulig å realisere idealene om en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. For mange er dette tjenestetilbudet avgjørende for at de skal kunne delta i kultur- og fritidsaktiviteter de selv har valgt.

LK06
Kvinne får hjelp til å lære og svømme. Foto.

Enkeltes behov viktig

Utfordringen er å utforme et fritidstilbud basert på de enkeltes ønsker, behov, forutsetninger og kanskje drømmer.

Rett til støttekontakt

På Helsetilsynets hjemmesider står følgende om støttekontaktfunksjonen:

Støttekontakt etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav c er særlig en tjeneste som skal hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid. Støttekontakten kan også gi råd i dagliglivets gjøremål, f.eks. i forbindelse med små innkjøp og fornuftig bruk av penger, men forutsettes ikke å ha mer omfattende opplæringsoppgaver. Tyngdepunktet i støttekontaktens oppgaver ligger i kontakt og støtte etter brukerens ønsker.

Mange grupper kan ha behov for støttekontakt, for eksempel barn, unge og voksne med psykiske problemer, yngre og eldre funksjonshemmede, innvandrere som er ukjent med det norske samfunnet, familier med sammensatte problemer og rusmisbrukere.

Hvem er støttekontakten

Det er ofte privatpersoner uten spesiell fagbakgrunn som er støttekontakter. Oppgaven deres er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid og eventuelt gi personlig råd og hjelp.

Vi må se tjenesten i tilknytning til andre fritidsaktiviteter som kommunen organiserer – ikke alltid aktiviteter i regi av sosialtjenesten, men for eksempel kulturetaten. Kommunen er ofte interessert i å komme i kontakt med personer som ønsker å bli støttekontakt. Mange støttekontakter mottar veiledning fra oppdragsgiver.

Noen kommuner har organisert støttekontakttjenesten slik at flere brukere er sammen med én støttekontakt. Etter en individuell vurdering der hver enkelt får gi uttrykk for hva han eller hun ønsker, kan dette vise seg å være en god ordning.

Støttekontakten får lønn av kommunen, og det er altså gratis å ha støttekontakt. Brukeren må likevel selv regne med å måtte dekke sine egne utgifter når han eller hun er sammen med støttekontakten – for eksempel inngangspenger til svømmehallen, utgifter til mat osv.

Sist oppdatert 17.09.2018
Skrevet av NAKU

Læringsressurser

Kunnskap om funksjonshemninger