Hopp til innhold

Fagstoff

Likviditetsbudsjett

Nå skal vi se hva et likviditetsbudsjett er. Det er et viktig budsjett, ettersom vi her får oversikt over hvor mye penger vi til enhver tid rår over. Uten penger kan vi ikke drive noen bedrift. Vi snakker om pengereserve eller likviditetsreserve.
En mann teller penger. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er et likviditetsbudsjett?

Vi må sette opp et resultatbudsjett for å kunne utarbeide et likviditetsbudsjett. Grunnen er at det ene budsjettet bygger på det andre. Mens resultatbudsjettet har fokus på inntekter og kostnader, bruker vi innbetalinger og utbetalinger i likviditetsbudsjettet. Vi må ta utgangspunkt i inntektene for å kunne budsjettere innbetalingene. Det samme gjelder kostnadene og utbetalingene.

Se sammenlikningen mellom resultatbudsjettet og likviditetsbudsjettet nedenfor:

Illustrasjon som viser innholdet i resultatbudsjettet og likviditetsbudsjettet.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forskjellen mellom inntekter og innbetalinger er bare en tidsforskyvning. Det vil si at hvis kundene har 30 dagers betalingsbetingelser, vil salget vårt i januar bli til innbetalinger i februar, osv. Se skissen nedenfor:

Salg i måned

Innbetales i måned

februar

mars

april

januar

750 000

750 000

februar

830 000

830 000

mars

790 000

790 000

En annen forskjell mellom inntekter og innbetalinger kan være merverdiavgift. Det skjer når omsetningen vår er avgiftspliktig. Vi legger da til merverdiavgift på prisene. I så fall ville oversikten ovenfor sett slik ut:

Salg i måned

Innbetales i måned

uten mva

med mva

februar

mars

april

januar

750 000

937 500

937 500

februar

830 000

1 037 500

1 037 000

mars

790 000

987 500

987 500

Vi må altså budsjettere alle innbetalingene fra kundene for hele året, måned for måned. På samme måte må vi budsjettere alle utbetalingene til leverandørene for hele året, måned for måned. Vi må også ta med utbetalingene til personalet (lønn) og andre faste kostnader. Her må vi ikke glemme utbetalinger til å dekke merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk, avdrag på lån osv.

Likviditetsbudsjett for VVS-spesialisten

Dette er vist i oversikten for firmaet VVS-spesialisten nedenfor. Oppsettet gjelder januar og februar måned. Vi tar utgangspunkt i bankinnskuddet i begynnelsen av perioden. Når vi regner ut summen av alle innbetalinger minus summen av alle utbetalinger, får vi et innbetalingsoverskudd (eller -underskudd) for perioden. Dersom vi legger til eller trekker fra bankinnskuddet i begynnelsen av perioden, finner vi bankinnskuddet i slutten av perioden. Dette beløpet blir IB i neste periode.

VVS-spesialisten

januar

februar

IB på bankinnskuddet per første dag i måneden

50 000

100 000

Innbetalinger fra kundene

1 300 000

1 275 000

– utbetalinger til vareleverandører

600 000

575 000

– utbetalinger til personale/lønn

250 000

250 000

– utbetalinger for andre faste kostnader

340 000

350 000

– utbetalinger til ev. mva. og avdrag

60 000

50 000

=
+/– innbetalingsoverskudd eller innbetalingsunderskudd
i perioden

50 000

50 000

= UB på bankinnskuddet per siste dag i måneden

100 000

150 000

En slik oversikt må lages for alle måneder. Dette er enkelt å gjøre i et regneark, og vi kan da vise utviklingen grafisk. Kontroller også tallene mot grafen nedenfor:

Her ser vi en graf med månedene i året langs X-aksen og likviditet i form av bankinnskudd på Y-aksen. Grafen viser utviklingen i likviditeten, som i dette eksempelet går oppover (bedrer seg) de tre første månedene. Deretter viser grafen at likviditeten synker i fjerde måned, før den igjen stiger i to måneder. I den sjuende måneden faller den kraftig, for så å ta seg opp igjen til samme nivå innen ellevte måned. I årets siste måned synker den litt igjen. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forskjell mellom resultatbudsjett og likviditetsbudsjett

Her følger en oversikt over hva som hører hjemme i et resultatbudsjett, og hva som hører hjemme i et likviditetsbudsjett. Tallene er hentet fra Morten og Minoos support.

Resultatbudsjett

Likviditetsbudsjett

Salgsbudsjett (inntekter)

275 000

Innbetalinger fra kunder
Bygger på salgsbudsjettet, men er justert for tidsforskyvning og merverdiavgift

300 000

Varekostnadsbudsjett

25 000

Utbetalinger til leverandører
Bygger på salgsbudsjettet, men er justert for tidsforskyvning og merverdiavgift

27 000 

Faste kostnader

  • Lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift
  • Administrasjonskost
  • Renter

90 000

118 000
10 000

Utbetalinger av faste kostnader og annet

  • Tar hensyn til utbetalingstidspunktet
  • Inklusive eventuell merverdiavgift
  • Avdrag
  • Investeringer, kapitalutviding og låneopptak
  • Momsoppgjør, betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, feriepenger, firmaskatter og utbytte

Sum utbetalinger av faste kostnader og annet

223 000

  • Avskrivinger

28 000

  • Ikke avskrivinger

0

Resultat

+4 000

Likviditetsoverskudd/-underskudd

+50 000

Legg særlig merke til forskjellen mellom inntekter og innbetalinger og mellom kostnader og utbetalinger.

CC BY-SASkrevet av Oddvar Torgersen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 09.12.2020

Læringsressurser

Budsjett