Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Synsforstyrrelser og nedsatt syn

Synsforstyrrelser eller synshemminger kan være en forbigående eller permanent tilstand som skyldes sykdom eller skade. I denne oppgaven kan du lære om synshemminger og hjelpemidler og selv erfare hvordan det oppleves å ikke kunne se. Start med å se filmen, og jobb deretter med oppgavene.

1. Øyehelse og synshemminger

Bruk Blindeforbundets nettside om øyehelse og synshemninger til å svare på oppgavene.

 1. Sykdommen retinitis pigmentosa (RP) er blant de hyppigste årsakene til alvorlige synsproblemer blant barn og unge. Forklar hva denne sykdommen medfører for dem som rammes.

 2. Hva er forskjellen på øyesykdommene grønn og grå stær og behandlinga av dem?

 3. Diabetisk retinopati kan være en senkomplikasjon som følge av diabetes. Forklar hvorfor denne tilstanden kan oppstå.

 4. Mer enn 60 prosent av dem som rammes av hjerneslag, opplever synsforstyrrelser. Hva er synsutfall, og hvordan påvirker dette funksjonsnivået til dem som rammes?

 5. Hvilke andre sykdommer eller tilstander som medfører synsforstyrrelser, kjenner dere til?

2. Hjelpemidler

Gå inn på Blindeforbundets nettside om hjelpemidler, og gjør dere kjent med innholdet der. Diskuter i grupper:

 1. Hvorfor er det viktig at dere som helsefagarbeidere er kjent med ulike hjelpemidler for mennesker med nedsatt syn?

 2. Hvordan kan hjelpemidler og tilrettelegging i hjemmet bidra til hverdagsmestring og økt livskvalitet for personer med synsutfordringer?

3. Praktisk oppgave

 1. Gå sammen i par. Den ene har på bind foran øynene slik at hen ikke ser, mens den andre er ledsager. Gå rundt på skolen og ut i nærområdet. Bytt roller underveis, og husk at ledsageren må passe godt på slik at det ikke oppstår farlige situasjoner. Ledsageren må også øve på å beskrive omgivelsene og hva som skal skje, slik at den som ikke ser, er forberedt.

 2. Reflekter sammen i grupper og i klassen:

 • Hvordan opplevdes det å ikke kunne se selv, men måtte stole på ledsageren?

 • Hva lærte dere av å være ledsagere?

 • Hvordan er skolen og nærområdet tilpasset for mennesker med nedsatt syn med tanke på krav om universell utforming? Noter forslag til forbedringer på tavla eller i et felles dokument.

Relatert innhold

Sansene er viktige for oss når vi skal vurdere inntrykk fra omgivelsene. Sansene gir oss informasjon som nervesystemet må bearbeide og tolke.

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 02.05.2024

Læringsressurser

Nedsatt funksjonsevne