Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Endringer i samfunnet

Vårt samfunn endrer seg hele tiden. Disse endringene påvirker livene til oss mennesker, både som privatpersoner og som yrkesutøvere.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Bena til en pleier og en beboer på et sykehjem. Foto.

Men på samme tid som du blir påvirket, er du også med og påvirker. Du påvirker samfunnet blant annet ved å si fra når noe ikke fungerer og ved å delta i fagforeninger og politisk arbeid.

Vi skal se på noen samfunnsendringer som påvirker yrkesutøvelsen til de som jobber i helse-, sosial- og oppvekstsektorene:

Flere eldre

Alderssammensetningen i samfunnet endres. I kommunene blir det flere enn før som har behov for helse - og omsorstjenester, og dette vil øke behovet for ressurser til helsetjenester og omsorg. Det vil bli behov for flere boliger og sykehjemsplasser, og det vil bli behov for mer arbeidskraft.

Velstanden øker

Med økt velstand har vi vent oss til at vi kan kjøpe oss goder. Disse vanene tar vi med oss når vi blir eldre og får behov for pleie og omsorg.Vi må regne med at neste generasjons eldre vil stille høyere krav til varer og tjenester. I tillegg får mange i samfunnet råd til andre tjenester slik som kosmetisk kirurgi og hud- og fotpleie. I noen grad legger dette beslag på helsevesenets ressurser.

Større forskjeller

Måten vi organiserer tilbudene innen helse-, omsorg- og oppvekstsektorene endres. Dette kan skape mangfold og valgmuligheter, men kan også føre til at ulike grupper får ulike tilbud. Selv om de fleste har det bra og den gjennomsnittlige levestandarden er høy i Norge, ser det ut som forskjellene mellom fattige og rike øker. Det kan bli flere som ikke vil ha råd til å kjøpe de beste tjenestene.

Manglende arbeidskraft

I 2003 var det 3,4 yrkesaktive bak hver pensjonist, og vi opplever allerede at sykehus og pleieinstitusjoner er underbemannet. I 2050 forventer vi at det kun vil være 2 yrkeaktive bak hver pensjonist. Samfunnet vil ha behov for at flere velger å bli helsefagarbeidere dersom man skal få gjort den jobben som er nødvendig med et økende antall eldre i Norge.

Vi mangler barnehagelærere i mange kommuner, noe som fører til at barnehager må ha dispensasjon fra loven for å holde driften i gang. En konsekvens av dette kan bli at barne- og ungsomsarbeidere og andre som jobber i barnehagen, blir pålagt et ansvar de ikke har kompetanse til. Også innenfor mange av de øvrige yrkene som inngår i det tverrfaglige samarbeidet i oppvekst-, helse- og sosialsektorene, ser det ut som om mangel på arbeidskraft kan bli et problem. Mangel på arbeidskraft kan "løses" på ulike måter

 • utdanne flere til yrket om mulig
 • la andre yrkesgrupper ta over noen arbeidsoppgaver
 • økt effektivitet
 • arbeidsinnvandring
 • at noen arbeidsoppgaver ikke blir gjort

Et flerkulturelt samfunn

Norge har blitt et flerkulturelt samfunn, og det vil påvirke yrkesutøvelsen på flere måter. Du vil få kolleger med en annen kulturbakgrunn og et annet språk enn du har. I dette ligger både muligheter og utfordringer. Du vil også få kunder og brukere som har en annen kulturbakgrunn enn du har. Dette vil stille krav til deg på områder som toleranse, kunnskap og kommunikasjon.

Teknologisk utvikling

På alle områder i vårt samfunn tas ny teknologi i bruk. Som yrkesutøver må du lære deg å bruke den. En profesjonell yrkesutøver må bruke tid på å lære nye ting gjennom hele sitt yrkesaktive liv.

Bruk av PC

Også innen utdannings-, helse- og sosialsektorene har datamaskinen fått en viktig plass. Der man tidligere noterte på papir og foretok bestillinger pr telefon, brukes PC og Internett mer og mer. Dette betyr at du må beherske ulike dataprogrammer og ha kunnskap om datasikkerhet for å utøve ditt yrke.

Økt krav om dokumentasjon

Yrkesutøvere må i størrre grad enn tidligere dokumentere hva de gjør på jobb. Det er derfor viktig å lære seg gode rutiner for dokumentasjon. Enkelte mener at dokumentasjon er viktig for at vi skal bli mer bevisste på å utføre arbeidsoppgavene riktig.Andre mener at dokumentasjon tar mye tid som kunne vært brukt direkte på brukeren. Kravet om dokumentasjon er i mange tilfeller lovfestet så du kan ikke selv velge om du vil utføre denne delen av jobben eller ikke.


Utfordringer

 1. Hvordan brukes teknologi i det yrket du har tenkt å utdanne deg til? Prøv å finne mer informasjon om dette.
 2. Diskuter hvordan deres yrkesutøvelse vil bli påvirket av at andelen eldre øker.
 3. Hvordan kan økt tilbud av private tjenester påvirke yrkesutøvelsen i disse helse- og oppvekstsektoren?
 4. Hvilke konsekvenser tror du økt rikdom i befolkningen har for hudpleieyrket?
 5. Hvorfor er det så viktig at flere vil bli helsefagarbeidere?
 6. Beskriv hvilke utfordringer og muligheter du mener et flerkulturelt samfunn gir deg som yrkesutøver.
Sist oppdatert 22.01.2020
Tekst: Trine Merethe Paulsen og Guri Bente Hårberg (CC BY-NC-SA)

Læringsressurser

Oppbygning av tjenestene