Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hvem er NAV?

NAV består av den statlige arbeids- og velferdsetaten og deler av kommunens sosiale tjenester. NAV-kontoret i kommunen er brukerens møtepunkt med NAV.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
En glassdør inn til et NAV kontor. Foto.

NAV logo plassert på en glassdør.

Hovedmålene til NAV

  • flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
  • et velfungerende arbeidsmarked
  • rett tjeneste og stønad til rett tid
  • god service tilpasset brukernes forutsetninger og behov
  • en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

NAV skal ha en dør inn for alle som trenger hjelp og veiledning, og har ansvar for blant annet arbeid, sykmeldte, rehabilitering og attføring, uførepensjonister, økonomisk sosialhjelp, pensjoner og familieytelser. Brukerne skal møte et kontor som inviterer til brukermedvirkning og egenaktivitet, og hvor de sammen kan finne gode løsninger.

Tjenesteinnhold forskjellig fra kommune til kommune

På det lokale NAV-kontor skal hele det statlige tjenestetilbudet være på plass, det vil si veiledning og oppfølging, familie- og pensjonsytelser, yrkesrettet attføring, sykepenger, hjelpemidler med mer.
Ellers er minstekravet økonomisk sosialhjelp fra kommunen. I hver kommune skal det være en sosialtjeneste som skal bistå den som ikke klarer seg selv på grunn av økonomiske eller sosiale problemer, eller som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre forhold.

Tjenestene til det lokale NAV-kontoret varierer fra kommune til kommune. Det skyldes at NAV er et partnerskap mellom stat og kommune, hvor den enkelte kommune selv påvirker omfanget av tjenestene som skal legges inn i NAV-kontoret.

Internett og selvbetjeningsløsninger

I tillegg til at brukerne kan få hjelp på NAV-kontoret i kommunen, legges det også opp til at brukeren kan betjene seg selv på Internett med selvbetjeningsløsninger. For eksempel er det mulig å bytte fastlege på Internett, bestille helsetrygdkort og beregne hva du skal betale eller få i barnebidrag.

Spesialenheter

Det er opprettet en rekke spesialenheter som skal saksbehandle ulike typer saker. Et eksempel er NAV Hjelpemiddelsentral som er et ressurs- og kompetansesenter som håndterer og formidler hjelpemidler, både tekniske og andre hjelpemidler.

Økonomi

NAV forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som arbeidsledighetstrygd, attføring, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte, og har hele befolkningen som brukere.

Kilde: NAV


Noen utfordringer til deg

  1. Oppsøk NAV-kontoret i din kommune og finn ut hvilke tjenester de tilbyr kommunenes innbyggere. Hvis du ikke har mulighet til å oppsøke dette kontoret, kan du orientere deg gjennom dette NAV-kontorets websider.
  2. Ta utgangspunkt i det faget du har valgt i yrkesfaglig fordypning og finn ut om NAV tilbyr tjenester som er relevante for for dette yrket.
  3. Hvorfor tror du brukermedvirkning og egenaktivitet er et mål for mennesker som har behov for tjenester fra NAV? Diskuter dette i klassen.
Sist oppdatert 22.01.2020
Tekst: Karl Klaussen og Hege Nikolaisen (CC BY-SA)

Læringsressurser

Oppbygning av tjenestene