Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Helsesektoren

I Norge er det et offentlig ansvar å sikre nødvendig helse- og omsorgstjeneste til alle. Ansvaret for helsetjenestene er fordelt mellom staten, fylkene og kommunene.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Helse- og omsorgsminister Bent Høie holder en tale. Foto.

Staten har et overordnet ansvar for helsepolitikken i landet. Stortinget og regjeringen fatter vedtak om lover og forskrifter, mens Helse- og omsorgsdepartementet skal sørge for at vedtakene blir satt ut i livet. Departementet har også ansvaret for alkohol- og narkotikapolitikken.

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for helsepolitikk, folkehelse, helsetjenester, kommunale tjenester til eldre og funksjonshemmede, helselovgivning og deler av sosiallovgivningen i Norge. Helse- og omsorgsministeren er departementets øverste leder.

Grunnstrukturen i helsetjenesten

Helsetjenesten i Norge deles inn i en primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Primærhelsetjenesten er kommunens ansvar, mens spesialisthelsetjenesten er statens ansvar. Noen helsetilbud er organisert i fellesskap av kommunen og staten, som for eksempel distriktsmedisinske sentra, noen sykehjemstilbud og hospicetilbud.

Fastlegen representerer pasientens viktigste og oftest første kontakt med norsk helsevesen. Alle som ønsker det har en egen fastlege, som på dagtid har ansvaret for allmennlegetjenester. Fastlegen kan henvise pasienten til en spesialist ved behov.

Legevakten kan kontaktes ved akutt sykdom eller skade eller behov for øyeblikkelig hjelp på kveldstid.

Fordeling av ansvar for helsetenester

Staten:

 • sykehus
 • psykiatri
 • spesialhelsetjeneste
 • ambulansetjeneste

Fylket:

 • tannhelse
 • hjelpemiddelsentral

Kommunen:

 • helsestasjon
 • skolehelse
 • fastlege
 • legevakt
 • fysioterapi
 • jordmortjeneste
 • sykeheim
 • rusarbeid
 • psykisk helse
Sist oppdatert 10.01.2019
Tekst: Norsk Helseinformatikk (CC BY-NC-SA)

Læringsressurser

Oppbygning av tjenestene